biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wprowadzenie opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru

Wprowadzenie opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr XVIII/120/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru .

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515) oraz art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1) lit. a), pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz.U. z 2014r. , poz. 849, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

 • 1. Wprowadza się na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój opłatę targową.
 • 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w przypadku sprzedaży na targowiskach:

1) z kosza, wózka ręcznego, ręki itp. – 3,50 zł

2) z ziemi za 1m2 zajmowanej powierzchni – 3,50 zł

3) ze stoiska własnego handlującego za 1m2 – 3,50 zł

4) z gminnego stoiska handlowego za 1m2 – 4,00 zł

5) z samochodu osobowego – 16,00 zł

6) z samochodu dostawczego o ładowności do 1,5 t – 25,00 zł

7) z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 1,5 t – 50,00 zł

 • 3. Opłatę targową zależną od zajmowanej powierzchni pobiera się za każdy rozpoczęty 1m2 zajetej powierzchni.
 • 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
 • 5. Opłata targowa jest płatna w dniu, w którym prowadzona jest sprzedaż.
 • 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 • 7. Inkaso opłaty targowej prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, dokonując rozliczenia pobranej opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • 8. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 10% od pobranej kwoty.
 • 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
 • 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 • 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński