Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XVIII/123/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.), w związku z art. 3051 i 49 §1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

  • 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8 marca, 35-065 Rzeszów.
  • 2. Służebność przesyłu polegać będzie na korzystaniu z części działek wymienionych w §1 polegającym na każdorazowym jej udostępnieniu przedsiębiorcy w ceku wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii oraz przebudową urządzeń i instalacji elektroenergetycznych realizowanych jako zadanie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz.
  • 3. Zakres służebności przesyłu zostanie określony na mapie, która będzie stanowiła załącznik do aktu notarialnego.
  • 4. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
  • 5. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu ponoszone będą przez podmiot występujący o ustanowienie służebności przesyłu.
  • 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński