Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/119/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

  • 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części pozostające w zarządzie lub użytkowaniu szkół związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające takich świadczeń, za wyjątkiem oddanych w najem na rzecz podmiotów udzielających takich świadczeń.
  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński