Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyEwidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju oraz jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju oraz jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 032.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju oraz jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) oraz art.40 ust.1 i art.41. ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz.119 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 255) zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy dokonują pracownicy Urzędu Gminy potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.
 1. Pozostałe jednostki budżetowe Gminy ( w tym instytucje kultury) wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.
 • 2. 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
 2. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz „instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych” i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).
 3. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar tematyczny…………………………….

Kategoria………………………………………..

Kwota……………………………………………

Słownie………………………………………….

……………………………………………………

(data) (podpis)

 

 1. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 2 ust 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.
 2. W Referacie Finansowym Urzędu Gminy dokonuje się rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 975 „ Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz.861 z późn.zm.).

 

 • 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Burmistrzowi Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
 1. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdanie negatywne.
 2. Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Referat Finansowy Urzędu Gminy w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.
 • 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 • 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz-Iwonicz-Zdrój z dnia 9 marca 2009 r.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.