Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 033.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie przepisów art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z poźn. zm.) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

  • 1. W Zarządzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

– Załącznik Nr 2 – Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.