Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

Powołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 002.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U.
z 2015r., poz.1741 ze zm.), zarządzam co następuje:

 • 1. Powołuję Komisję do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego
  w następującym składzie:
 1. Danuta Borek – Przewodnicząca Komisji
 2. Barbara Węgrzyn – Członek
 3. Tomasz Klimkiewicz – Członek
 • 2. Komisja przeprowadzi makulację uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego do 12 stycznia 2016 r.
 • 3. Po zakończeniu makulacji komisja sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy makulacji i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie makulacji druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, numerach formularzy. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich blankietów odpisów aktów stanu cywilnego ustrukturyzowany według numerów formularzy.
 • 4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia wraz z plikiem Excel niezwłocznie przekazuje się
  do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Rzeszowie.
 • 5. Za prawidłowe przeprowadzenie procesu makulacji uszkodzonych blankietów odpisów stanu cywilnego odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj