biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Stypendialnej

Powołanie Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 004.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXI/178/08 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium za wyniki w sporcie kwalifikowanym, zarządzam co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

1) Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji,

2) Pan Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój,

3) Pan Tomasz Klimkiewicz- pracownik Urzędu Gminy, zajmujący się sprawami kultury fizycznej
i sportu,

4) Pan Marcin Zając – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Fizycznej.

  • 2. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji Stypendialnej.
  • 3. Komisja po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przyznania stypendium sportowego, przedstawia opinię Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.