Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie lokali użytkowych

Użyczenie lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 005.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie użyczenia lokali użytkowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz.1515)

zarządzam, co następuje :

  • 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju lokale użytkowe przeznaczone do prowadzenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, zlokalizowane w następujących budynkach:

1) budynek w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba 4,

2) budynek w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki 18,

3) budynek w Lubatówce nr 98.

  • 2. Szczegółowe warunki użyczenia oraz przedmiotu użyczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju.
  • 4. Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  • 5. Użyczenie, o którym mowa w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.