Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 129.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, późn. zm.) oraz Uchwały Nr Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r..

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :
  1. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 1
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 

Tabela nr 1. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

69 433,75

0,00

69 433,75

 

80101

 

Szkoły podstawowe

40 230,91

207,67

40 438,58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

476,39

207,67

684,06

 

80110

 

Gimnazja

28 127,73

– 207,67

27 920,06

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

207,67

– 207,67

0,00

Razem:

3 800 661,29

0,00

3 800 661,29