biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 130.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r..

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :
  1. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 1
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 

Tabela nr 1. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

69 433,75

0,00

69 433,75

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 075,11

0,00

1 075,11

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3,39

3,39

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 075,11

– 3,39

1 071,72

Razem:

3 800 661,29

0,00

3 800 661,29