Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydzierżawienie części działki gminnej

Wydzierżawienie części działki gminnej

Zarządzenie Nr 006.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515)

zarządzam, co następuje :

  • 1. Część działki o numerze ewidencyjnym 937 położonej w Iwoniczu-Zdroju, o powierzchni dzierżawy wynoszącej 45,0m2, będącej we władaniu Gminy Iwonicz-Zdrój, przeznaczam do wydzierżawienia Panu Zbigniewowi Nowak zam. Targowiska ul. Jana Pawła II nr 22, na okres trzech lat , począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  • 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Wydzierżawienie części działki, o której mowa w § 1 zarządzenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 693-709 Kodeksu cywilnego.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.