Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XX/129/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój , a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala co następuje:

  • 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w miejscowości gdzie znajduje się dana szkoła podstawowa, gimnazjum

10

Potwierdzenie Dyrektora szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej, gimnazjum

8

Potwierdzenie Dyrektora szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

3

Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły

5

Oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica lub opiekuna prawnego

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński