Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Określenie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XX/130/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r, poz. 2156 ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Określa się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w systemie dziennym.

10

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

2

Kandydat kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu.

10

Potwierdzenie Dyrektora na podstawie posiadanej dokumentacji.

3

Ilość godzin przebywania kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin.

5

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński