biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały własnej

Zmiana uchwały własnej

Uchwała Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.), art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 ze zm.) w związku z § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. W uchwale Nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany:
  1. §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Bogdan Skotnicki – Przedstawiciel Wojewody – Członek”.

  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński