Strona głównabiuletynStudium GminyWyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

Działając na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z poźn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
w dniach od 29 lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy ul. Aleja Słoneczna 28,

pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój: 

Studium zmiana GPZ

 

Przedmiotem zmiany studium jest likwidacja starego i dopuszczenie nowego przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz ( GPZ Iwonicz)

 

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 MARCA 2016 R.

w „DOMU ZDROJOWYM „ W IWONICZU-zDROJU pLAC dIETLA 2

pokój NARAD o godz. 14.00

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Aleja Słoneczna 28 lub adres e-mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój