Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie Nr 013.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515 z późn. zm.) oraz §14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r poz. 1942 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

  • 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój określa się następujące terminy:

Lp.

Etap rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016r

do 20 marca 2016r

od 18 kwietnia 2016r

do 22 kwietnia 2016r

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

od 29 marca 2016r

do 4 kwietnia 2016r

od 25 kwietnia 2016r

do 26 kwietnia 2016r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2016r

5 maja 2016r

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 kwietnia 2016r

do 14 kwietnia 2016r

od 9 maja 2016r

do 11 maja 2016r

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2016r

13 maja 2016r

  • 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój określa się następujące terminy:

Lp.

Etap rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016r

do 31.03.2016r

od 25 kwietnia 2016r

do 4 maja 2016r

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

od 1 kwietnia 2016r

do 7 kwietnia 2016r

od 5 maja 2016r

do 10 maja 2016r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2016r

16 maja 2016r

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 kwietnia 2016r

do 20 kwietnia 2016r

od 17 maja 2016r

do 24 maja 2016r

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2016r

25 maja 2016r

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.