biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zm.)    

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 24 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój nr 204 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej „AMFITEATRU” o godz. 1500. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2015 poz.199 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój