biuletynStudium GminyWyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 24 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój nr 204 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej AMFITEATRU o godz. 1500. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2015 poz.199 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Projekt zmiany studium

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój