biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIX/2016 z 14 stycznia 2016r.

Protokół Nr XIX/2016 z 14 stycznia 2016r.

Protokół Nr XIX/2016  z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 stycznia 2016 r. w Remizie OSP w Lubatowej o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych. Nieobecnych dwóch radnych Pan Marek Bliżycki i Pan Jerzy Jakubczyk. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad:

 • projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad poboru,
 • autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016r ,
 • autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

Projekt uchwały został wprowadzony w pkt. 3) do porządku obrad w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

Porządek obrad również został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu: głosujących: 13, za 13.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

W związku z przedstawieniem projektu uchwały, opinii RIO, a także opinii stałych komisji Rady na ostatniej sesji, Pan Bogdan Ryznar złożył wniosek, aby pominąć wymienione punkty porządku obrad i przejść do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 13, za 13.

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

Pan Skarbnik przedstawił pierwszą autopoprawkę Burmistrza: w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji z budżetu Gminy, w dz. 600 rodz. 60014 „Powiat Krośnieński” zwiększono kwotę z 438.613,00 zł do 438.713,00 zł. Autopoprawka ta niweluje rozbieżności kwot dotyczących tego zadania, znajdujących się w tabelach dołączonych do projektu. Pan Burmistrz wyjaśnił, że ww. środki finansowe zostały zabezpieczone jako udział własny w inwestycji powiatu krośnieńskiego. Pan Józef Turek – Radny Powiatu przedstawił zakres przedsięwzięcia, które obejmuje wykonanie odcinków dróg i odcinków chodnika
w Lubatówce i Lubatowej. Poinformował, że w budżecie powiatu krośnieńskiego została wprowadzona omawiana inwestycja. Pan Stanisław Zając uzupełnił podaną informację, że zgodnie z omawianym projektem remontowana będzie również droga od skrzyżowania
w Rogach do Lubatówki, droga Dukla – Lubatowa, zostanie wykonany fragment chodnika
w Równem i w Cergowej. Następnie Pan Skarbnik omówił drugą autopoprawkę Burmistrza polegającą na zmniejszeniu kwoty przeznaczonej na budowę przedszkola w Lubatowej
o kwotę 2.226.000,00 zł i rozdysponowaniu jej na inne zadania inwestycyjne. Pan Grzegorz Nieradka stwierdził, iż zmniejszenie ww. kwoty na to zadanie wg niego jest rezygnacją
z budowy przedszkola w Lubatowej. Dodał, że nie jest prawdą, że autopoprawka uwzględnia wnioski Radnych składane na poprzedniej sesji. Pan Burmistrz wyjaśnił, że inwestycja związana z budową przedszkola zostaje tylko przesunięta w czasie. Poruszył kwestię krytyki Radnych dotyczących tego przedsięwzięcia z ostatniej sesji. Dodał, że nie może bagatelizować uwag Rady. W odpowiedzi Pan Stanisław Zając stwierdził, iż Burmistrz powinien oprzeć się na ekspertyzach inspektorów budowlanych, a nie na wątpliwościach Radnych. Pan Marcin Zając dodał, że na ostatniej sesji składano wnioski o naniesienie „kosmetycznych” zmian w projekcie budżetu. Powiedział, że żaden z Radnych nie wnioskował o usunięcie inwestycji budowy przedszkola. Podobne zdanie przedstawił Pan Grzegorz Nieradka, który nie zgodził się z autopoprawką Burmistrza. Pan Ryznar powiedział, że krytyka dotyczyła przygotowania projektu budżetu. Stwierdził, że koszty budowy są za wysokie. Pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że inwestycja zostaje jedynie przesunięta w czasie. Powiedział, że wysłuchał wszystkich propozycji Radnych. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który odniósł się do wyjaśnień składanych m.in. przez Pana Roberta Niemczyka – Kierownika Referatu Infrastruktury na ostatniej sesji. Stwierdził, iż krytyka dotyczyła rozbieżności podawanych kwot budowy przedszkola. Poruszył sprawę kupna samochodu strażackiego w Iwoniczu-Zdroju i budowy remizy w Iwoniczu. Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza poinformował, że wniosek o dofinansowanie nie został złożony, ponieważ nie został uchwalony budżet na 2016r. Podał do wiadomości, że koszt przedszkola jest związany z rozbudowaniem inwestycji pod względem technologicznym i możliwością uzyskania dofinansowania z wielu źródeł. Następnie Pan Stanisław Zając przedstawił formę składanego wniosku o dofinansowanie omawianej inwestycji, a także listę potrzebnych dokumentów. Poinformował również, że na etapie składania wniosków nie musi być uchwalony budżet na 2016r. Oświadczenie w o zabezpieczeniu środków finansowych może być dostarczone w terminie późniejszym. Poparł przedsięwzięcie budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Grzegorz Nieradka pytał: co by się stało, gdyby na ostatniej sesji Radni przyjęli budżet. Następnie jeden z mieszkańców poinformował, że mieszkańcy chcą budowy przedszkola. Zapytał o etap prac oraz o zadania, które zostaną wykonane ze środków finansowych ściągniętych z przedszkola. Pan Skarbnik wyjaśnił, że kwota 1.483.000,00 zł zostaje przeznaczona na modernizację dróg gminnych, 40.000,00 zł na modernizację Domu Ludowego w Iwoniczu, 508.000,00 zł na modernizację remizy OSP w Iwoniczu, 195.000,00 zł na remont budynku Przedszkole Gminne Iwonicz z uwzględnieniem placu zabaw i termomodernizacji. Pan Zastępca przedstawił drogi zaplanowane do wykonania. Następnie Pan Grzegorz Nieradka poruszył kwestię wniosku o wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Iwoniczu, pod którym podpisało się stu mieszkańców. W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Pan Burmistrz.

Następnie mieszkaniec gminy zasugerował budowę przedszkola w innym miejscu. Nadmienił, iż takie rozwiązanie mogłoby mniej obciążyć budżet Gminy, a w przyszłości generować mniejsze koszty utrzymania. Pan Zastępca poinformował o różnych wariantach budowy. Głos zabrał Pan Józef Turek, który stwierdził, iż inwestycję można rozpocząć ze środków własnych, a później starać się o różnego rodzaju pomoc finansową. Podkreślił również, że wniosek o dofinansowanie nie mógł zostać złożony w terminie do 12 stycznia, ponieważ nie został uchwalony budżet Gminy. Dodał, że drogi mogą zostać wykonane z nadwyżki finansowej z 2015 roku. Przewodniczący Rady podał do wiadomości, że Radni nie zostali poinformowani, że warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie było podjęcie uchwały budżetowej. Pan Łukasz Bień powiedział, że Radni chcą wymienienia określonych dróg w budżecie, aby było więcej czasu na ich wykonanie. Pan Skarbnik poinformował, że o wolnych środkach będzie wiadomo dopiero w marcu br.

Pan Marcin Zając zwrócił się z prośbą do Pana Józefa Turka – Radnego Powiatu o dopilnowanie, aby właściwie zagospodarować środki finansowe w przypadku nie podjęcia inwestycji budowy drogi Rogi – Lubatówka. Pan Bogdan Ryznar zasugerował, aby wrócić do wersji uchwały budżetowej przedstawionej na ostatniej sesji z uwzględnieniem budowy przedszkola w innym miejscu i za mniejsze środki finansowe. Następnie mieszkaniec poruszył sprawę osuwiska w rejonie Wojtówka w Lubatowej, gdzie istnieje zagrożenie życia mieszkańców przejeżdżających przez to miejsce. Pan Stanisław Zając poinformował, że w przetargu został wyłoniony wykonawca na 147.000,00 zł. Pan Zastępca dodał, że poprzedni Burmistrz nie podpisał umowy, ponieważ wykonawca wycofał się z powodu zbyt późnego terminu złożenia zapytania ofertowego. Pan Ryznar powiedział, że ww. zadanie zostało przedstawione jako propozycja do budżetu, ale nie zostało w nim uwzględnione. Jeden z mieszkańców stwierdził, że Radni powinni organizować spotkania z mieszkańcami i konsultować z nimi wnioski do budżetu. Poruszył również kwestię terminu składania wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola. Przewodniczący wyjaśnił, że termin, o którym mowa był znany Radnym, jednak nikt nie zwrócił uwagi, że warunkiem składania wniosku jest podjęcie uchwały budżetowej. Dodał, że Radni w Iwoniczu pełnią dyżury rozmawiają z mieszkańcami, a także kontaktują się z nimi indywidualnie. Pan Stanisław Drozd wyraził nadzieję, że kwota 430 tys., którą zabezpieczono jako wkład własny w inwestycję powiatu budowy dróg, w przypadku odrzucenia przedsięwzięcia, zostanie przeznaczona na remont drogi głównej i budowę chodnika w Lubatówce.

Przewodniczący Rady ogłosił 30 min przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady. Pan Stanisław Zając złożył następujący wniosek:

 1. Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa zwiększa się o kwotę 2.200.226,00 zł.
 2. Skreśla się w budżecie Gminy zadanie inwestycyjne modernizacja dróg gminnych.
 3. Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym modernizacja Domu Ludowego w Iwoniczu zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.
 4. Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym modernizacja OSP w Iwoniczu zmniejsza się o kwotę 508.000,00 zł.
 5. Skreśla się w budżecie Gminy zadanie inwestycyjne remont budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu.

Następnie głos zabrał Pan Litwin – Komendant OSP poruszył sprawę budowy remizy w Iwoniczu, a także zakupu samochodu strażackiego w Iwoniczu-Zdroju. Poinformował, że zwrócił się do Burmistrza z prośbą o zabezpieczenie kwoty potrzebnej na wykonanie remizy OSP w Iwoniczu w stanie surowym w roku 2016 i dokończenie inwestycji w roku przyszłym. Pytał, czy zasadnym jest skreślenie wszystkich zadań inwestycyjnych. Wyjaśnień udzielił Pan Stanisław Zając. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Stanisława Zająca, który został przyjęty: głosowało 14 radnych , za 8, przeciw 5, wstrz. się 1.

Pan Marcin Zając złożył wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej: w dz. 600 §6050 wprowadza się zadanie modernizacja dróg gminnych w Lubatowej (droga 1 – działka nr 1833, droga 2 – działka nr 154/1 i 145/8, droga 3 – działka nr 2859 i 2795, droga 4 – działka nr 58). Łączna kwota – 172.000,00 zł. Jako źródło finansowania zaproponował przesunięcie środków finansowych z dz. 600 §4270. Pan Józef Turek zwrócił się z prośbą do Pana Marcina Zająca z prośbą o wycofanie ww. wniosku. Pan Stanisław Zając poinformował, że ww. drogi nie były wykonane w roku 2015 mimo podjętej uchwały. Natomiast wniosek stanowi wskazanie tych dróg w budżecie Gminy. Następnie ww sprawie dyskutowali Pan Stanisław Drozd, Pan Piotr Knap i Pan Stanisław Zając. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że wprowadzenie wniosków i przesuwanie środków finansowych może spowodować pojawienie się wielu błędów formalnych i odrzucenie uchwały budżetowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pan Grzegorz Nieradka przedstawił wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego budowa placu zabaw w Przedszkolu w Iwoniczu. Jako źródło finansowania wskazał dz. 750, rodz. 75075, § 6050 „Budowa witaczy” – 40.000,00 zł. Pan Burmistrz podkreślił, że najkorzystniej byłoby wykonać najpierw termomodernizację budynku Przedszkola w Iwoniczu, która mogłaby wpłynąć na oszczędności związane z zużyciem energii. Natomiast plac zabaw mógłby być wykonany w drugiej kolejności. Zwrócił się z prośbą do radnym o złożenie wszystkich wniosków na piśmie w Biurze Rady Miejskiej w celu przeanalizowania i uniknięcia powstania ewentualnych błędów. Następnie dyskutowano na temat wnioskowanych zmian w projekcie budżetu przez Radnych. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik, który poinformował, iż istnieje konieczność sprecyzowania określonych kwot i paragrafów, z których przesuwane są środki finansowe. Nadmienił również, że niektóre dokonywane zmiany w uchwale budżetowej determinują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Głos w dyskusji zabrał również Pan Stanisław Zając, który stwierdził, że przeniesienie środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne wpłynie pozytywnie na wskaźniki budżetowe w roku przyszłym. Pan Burmistrz ponownie zwrócił się z prośbą o analizę składanych wniosków pod względem formalnym, aby uniknąć popełnienia błędów w projekcie budżetu. Na pytanie Pana Łukasza Bienia o formę budżetu w przypadku uchwalenia go przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Pan Skarbnik powiedział, że forma uchwały zależy wyłącznie od tej instytucji, a dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć w tej sprawie. Pan Bogusław Dmytrak złożył wniosek o wykonanie dróg w Iwoniczu: działka 2698 – 73.500,00 zł, 1534/1 – 161.000,00 zł. Zaproponował zmniejszenie wydatków w następujących punktach budżetu: dz. 600 § 4270 – zmniejszenie o 84.500,00 zł, § 4210 – zmniejszenie o 110.000,00 zł, § 4300 – zmniejszenie o 40.000,00 zł. Łączna kwota – 234.500,00 zł.

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Radnych o wycofanie składanych wniosków. Pan Bogusław Dmytrak pytał w kwestii wprowadzenia proponowanych zmian do uchwały budżetowej. Pan Marcin Zając wycofał złożony przez siebie wniosek. Na pytanie Pana Dmytraka, Pan Skarbnik wyjaśnił, że wprowadzane zmiany muszą być precyzyjne. W przypadku nieścisłości, zarówno uchwała budżetowa, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie prawdopodobnie uchylona przez RIO. Pan Bogusław Dmytrak i Pan Grzegorz Nieradka wycofali złożone wnioski.

Uchwała budżetowa została podjęta przez Radnych w głosowaniu: głosowało 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

Pan Skarbnik wyjaśnił autopoprawkę Burmistrza dotyczącą terminu wejścia w życie uchwały.

Autopoprawka została przyjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad poboru,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 13, przeciw 1.

 

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Józef Turek podziękował Radnym za przyjęcie uchwały budżetowej oraz zwrócił się z prośbą do Burmistrzów Gminy o przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji budowy przedszkola. Pan Burmistrz w odpowiedzi poprosił Pana Józefa Turka o czuwanie nad sprawą właściwego przeznaczenie środków finansowych w przypadku odrzucenia wspomnianej już inwestycji powiatowej. Pan Dmytrak złożył wniosek o wykonanie dwóch dróg w Iwoniczu: działka nr 2698, działka nr 1534/1.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 10, wstrz. się 4.

Pan Stanisław Drozd w formie przypomnienia wnioskował o wykonanie następujących odcinków dróg w Lubatówce: nr L1000/21, nr 654, nr 1439/1, nr 4, nr 1883/40, nr 13/56. Zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w szkołach dotyczących rozliczenia budżetu na koniec roku. Poruszył również kwestię rozpoczęcia procedury w sprawie dotacji dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Pan Grzegorz Nieradka złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2016r. tj. wprowadzenia zadania inwestycyjnego dotyczącego wyposażenia placu zabaw w przedszkolu w Iwoniczu.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 10, wstrz. się 4.

Pan Bogdan Ryznar poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej strat w zakresie wodno-kanalizacyjnym (tj. wskazania licznika poboru wody i odprowadzania ścieków za 2015). Głos w sprawie zabrał również Pan Józef Turek i Pan Stanisław Drozd. Następnie mieszkańcy poruszyli następujące sprawy: kwestię podwyżek dla pracowników administracji obsługi, kwestię osuwiska w rej. Wojtówka w Lubatowej oraz sprawę przeniesienia baneru promującego Gminę z parkingu w inne miejsce bardziej publiczne. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Pan Marcin Zając pytał w sprawie przebiegu procedury zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Pan Burmistrz przekazał, że sprawa jest w toku realizacji oraz omówił kwestię oszczędności w oświacie. Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na otrzymane od Rady uprawnienia Burmistrza do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wyraził nadzieję, że o zmianach uchwały budżetowej Radni będą informowani. Pan Burmistrz wyjaśnił, że informuje i będzie informował Radę w tych sprawach. Następnie Pan Łukasz Bień zwrócił uwagę na konieczność przeniesienia rodziny mieszkającej w Starej Szkole
w Lubatowej. Pan Marcin Zając wypowiedział się w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego podziału środków finansowych dla klubów sportowych. Pan Stanisław Drozd zwrócił się z prośbą o obniżenie cen wynajmu sali w Domu Ludowym w Lubatówce. Pan Grzegorz Nieradka przedstawił sprawę studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w drodze
w Iwoniczu, które są obniżone w stosunku do poziomu jezdni i stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 

Ad. 5. Zamknięcie sesji.

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 15.00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński