biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XVI/2015 z 11 grudnia 2015r.

Protokół Nr XVI/2015 z 11 grudnia 2015r.

 Protokół Nr XVI/2015  z obrad XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 7:30.

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, Pracownika Urzędu Gminy – Danutę Lenart, Panią Architekt – Iwonę Skomiał, Prezesa Uzdrowiska Iwonicz S.A. – Piotra Komornickiego, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Marek Bliżycki i Pan Bogdan Ryznar. Obecnych 13 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
 • Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.
 1. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”- etap I, jako pkt. 2 ppkt. 1. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 13, za 13.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosowało 13, za 13.

 

Ad 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – etap I.

 

Przewodniczący przedstawił treść ww. projektu uchwały. Pan Dmytrak zwrócił uwagę, że uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania były już wielokrotnie procedowane, ponieważ były uchylane przez organ nadzoru prawnego Wojewody. Pytał o koszty całego przedsięwzięcia. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż powodem ponownego rozpatrywania tej uchwały są poprawki wprowadzone do projektu uchwały po legalizacji przez Nadzór prawny Wojewody Podkarpackiego. Następnie wyjaśnień udzieliła Pani Danuta Lenart – pracownik Referatu Infrastruktury. Przedstawiła zmiany planu, które związane były z dostosowaniem omawianego projektu uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Poinformowała, że uchylona przez Wojewodę została również uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z 12 listopada br. Pan Dmytrak zasugerował, aby zwrócić się z pytaniem do wojewody o przedstawienie zastrzeżeń dotyczących uchwały, w celu jej poprawy i ostatecznego rozwiązania tych kwestii. Następnie głos zabrała Pani Iwona Skomiał. Przedstawiła zmiany wprowadzone do omawianego projektu uchwały m.in. w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących kolorystyki dachów. Pan Piotr Komornicki zaproponował, aby uwzględnić wszystkie uwagi przedłożone przez Wojewodę, ponieważ nadzór nie może już wnosić kolejnych zastrzeżeń. Zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały. Pan Dmytrak dodał, że wojewoda kwestionuje zapisy uchwały, które wynikają z prawa budowlanego. Pani Bogusława Michalak-Trybus (SU „Piast” Iwonicz-Zdrój) zapytała: czy nie można procedować jednocześnie innych zmian do planu zagospodarowania Iwonicza-Zdroju. Przewodniczący Rady poruszył problem zapisów dot. sytuowania budynków w odległości 4m oraz wymagań zabudowy dot. wysokości budynków, a także zapisów dotyczących pokrycia dachowego. Proponował zapis „budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od zachodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu”. Pani Iwona Skomiał architekt udzieliła wyjaśnień oraz stwierdziła, iż zapisy te są prawidłowe.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 13, za 13.

Pan Grzegorz Nieradka opuścił obrady.

Następnie po analizie zgłoszonego wniosku przez Przewodniczącego Rady Pani architekt złożyła wniosek o wprowadzenie zmiany § 2 ust. 2 pkt. 8 ppkt 5) w brzmieniu: „budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od zachodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu”.

Pani Sekretarz wyjaśniła,,że obecnie należałoby uchylić podjętą uchwałę i uchwalić ponownie z proponowaną zamianą.

 

 • Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

 

Przewodniczący Rady przedstawił temat ww. projektu uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił, że zmiany polegają na doprecyzowaniu zapisów dotyczących przekazywania dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

 • Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił, że w procedowanej uchwale dostosowano zapis dot. stawek podatków od autobusów zgodnie z ustawą. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił, że Minister Finansów przyznał dodatkową subwencję w wysokości 65.410,00 zł. Przedstawił przeznaczenie tych środków oraz omówił pozostałe zmiany proponowane w projekcie uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

 • Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Dmytrak stwierdził, że procedowane zmiany są niepotrzebne, ponieważ uchwała została zaakceptowana przez wojewodę. Pani Sekretarz podała do wiadomości, że omawiany projekt uchwały porządkuje obecne zapisy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 12, za 11, przeciw 1.

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury na IX Kiermasz Świąteczny oraz zaproszenie na odsłonięcie pomnika smoleńskiego. Przytoczył również treść pisma dotyczącego prośby dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2016 rok z przeznaczeniem na potrzeby szpitala. Pani Bogusława Michalak-Trybus (SU „Piast” Iwonicz-Zdrój) zwróciła się z wnioskiem do Pana Burmistrza o przedstawianie etapów realizacji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania dotyczącego sanatorium „Piast”. Stwierdziła, że Urząd Gminy nie traktuje podmiotów równo, zajmuje się jedynie niektórymi podmiotami. Pan Burmistrz poparł wniosek oraz powiedział, że nigdy nie przedkładano spraw jednych podmiotów nad innymi. Pan Dmytrak omówił przebieg spotkania związanego ze strategią rozwoju gminy. Przedstawił swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzenia tego spotkania. Pan Burmistrz zadeklarował, że zwróci uwagę organizatorom tego szkolenia oraz dokona oceny ostatecznej wersji strategii. Głos w sprawie zabrał również Pan Stanisław Zając, stwierdził, że należy firmę poprosić o przedstawienie aktualnej wersji strategii. Przedstawił również sprawę tzw. budżetu obywatelskiego, który wśród mieszkańców mógłby przyczynić się do zwiększenia poczucia wpływu na sprawy Gminy. Poruszył również temat wyznaczenia miejsc przeznaczonych na zamieszczanie reklam oraz ustalenia opłat z tego tytułu. Pan Burmistrz poinformował, że strategia rozwoju gminy wykonywana jest przez firmę z Tarnowa, w razie problemów z opracowaniem tego dokumentu będzie interweniował ww. sprawie. W związku z wnioskiem Pani architekt Przewodniczący Rady zwołał sesję nadzwyczajną po zakończeniu obrad XVI sesji.

Ad 3. Zamknięcie sesji.

            Pan Przewodniczący zamknął obrady sesji o godzinie 9.20.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: DBorek

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XVII/2015

 

z obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 9:30.

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Marek Bliżycki, Pan Bogdan Ryznar, Pan Grzegorz Nieradka. Obecnych 12 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap.
 • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I,
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

Ad 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – etap I.

Przewodniczący przedstawił projekt ww. uchwały. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

 • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I.

Przewodniczący przedstawił poprawkę dotyczącą §2 ust. 2 pkt 8 ppkt 5) w brzmieniu: „budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od zachodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu”. Dyskusji na ten temat również nie podjęto.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

Ad 3. Sprawy różne.

            Pan Dmytrak przedstawił informację z analizy wykonania uchwały nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 września 2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, opracowaną na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów dnia 27 listopada 2015 r. Analiza dotyczyła modernizacji dróg gminnych w Lubatowej. Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, uchwała nie została i nie zostanie wykonana do końca 2015 roku. Drogi nie zostały wyremontowane ze względu na krótki czas oraz proces technologiczny. Pan Stanisław Zając dodał, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała o umieszczenie ww. dróg w budżecie na 2016 rok. Pan Burmistrz podziękował za przedstawioną informację oraz zwrócił się z prośbą do Radnych o kontakt w ważnych sprawach i przedsięwzięciach.

Ad 4. Zamknięcie sesji.

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 10.40.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Paweł Zając                                                              Przewodniczący Rady    

                                                                                  Józef Sowiński

 

 

 

Protokół Nr XVIII/2015

 

z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2015 r. w Domu Ludowym w Iwoniczu o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
 • Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
 • Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
 • Zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • Wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,
 • Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych, w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • Uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Pan Skarbnik złożył wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu dodatkowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministerstwo Finansów.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako pkt. 11) w głosowaniu: głosujących 15, za 15.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty za 15.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.

 

            Nie wniesiono żadnych uwag do ww. protokołów.

Protokół z XIV sesji został przyjęty w głosowaniu: głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

Protokół z XV sesji został przyjęty w głosowaniu: głosujących 15, za 15.

 

Ad 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,

 

Przewodniczący przeczytał najważniejsze punkty uchwały. Pan Marcin Zając przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który stwierdził, że treść projektu jest powielana od kilku lat. Dodał, że w projekcie powinny znaleźć się bardziej szczegółowe informacje dotyczące danych statystycznych analizowanych problemów w odniesieniu do ubiegłych lat oraz wysokości środków finansowych przeznaczanych na program profilaktyki. Poruszył również kwestię spożywania alkoholu przez młodzież w miejscowości Iwonicz. Pan Burmistrz poinformował, że dane, o których mówił Radny, są w sprawozdaniu z realizacji ww. programu. Sprawozdanie zostanie przygotowane i przedłożone radnemu. Pan Marcin Zając zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie ww. sprawozdania także członkom Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Następnie głos został udzielony jednemu z mieszkańców, który poinformował, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu są zobowiązani do przedstawiania co roku informacji dotyczącej ilości sprzedaży napojów alkoholowych. Dodał, że jest zaniepokojony tym, że program profilaktyki nie jest realizowany od strony praktycznej. W odpowiedzi Pan Burmistrz poruszył kwestię kontroli przeprowadzonej we wszystkich podmiotach prowadzących sprzedaż alkoholu. Poinformował, iż w przychodni jest prowadzona działalność polegająca na profilaktyce i leczeniu uzależnień. Pan Marek Bliżycki wnioskował, aby projekty uchwał związane z różnego rodzaju programami były referowane na sesji przez pracowników, którzy je przygotowują. Pan Przewodniczący poparł wniosek Pana Marka Bliżyckiego. Pan Stanisław Zając zwrócił się z prośbą o zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,

 

Przewodniczący Rady przedstawił założenia projektu uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. Głos w sprawie zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który stwierdził, że istnieje problem nie tylko narkotyków, ale również dopalaczy i środków energetycznych. Dodał, że te ostatnie artykuły powinny zostać wycofane z każdego punktu sprzedaży.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

 

Przewodniczący przedstawił najważniejsze założenia projektu uchwały. Głos zabrał jeden z mieszkańców, który zwrócił się z prośbą o przedstawienie instytucji, których dotyczy powyższy program. Pan Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy on wszystkich instytucji prowadzącymi działalność pożytku publicznego np. kluby sportowe. Pan Marek Bliżycki zgłosił błąd występujący w tekście uchwały w § 1.ust.3 pkt1). Na pytanie Pana Stanisława Zająca wyjaśniono, że Program Współpracy uchwalany jest co roku.

Uchwała została jednogłośnie podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Zwolnień w podatku od nieruchomości,

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu. Dyskusji nie podjęto. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,

 

Przewodniczący przedstawił temat procedowanej uchwały. Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat omawianego projektu. Pan Łukasz Bień zwrócił się z pytaniem w sprawie zapisu w § 2 dotyczącego sprzedaży na targowiskach. Pan Skarbnik wyjaśnił, że w myśl ustawy każde miejsce, na którym dokonywana jest sprzedaż, jest targowiskiem. Podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty niezależnie od płaconego czynszu. Wyjątek stanowią podmioty, które są płatnikami podatku od nieruchomości. Przewodniczący zaproponował poprawkę dotyczącą § 2 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

– 6) z samochodu dostawczego o ładowności do 1,5 t – 25,00 zł,

– 7) z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 1,5 t – 50,00 zł.

Następnie mieszkaniec gminy stwierdził, że w Gminie powinny zostać wyznaczone miejsca handlowe. Podkreślił, że handel zewnętrzny zmniejsza szanse handlu miejscowego. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że sprawy dotyczące handlu uda się uporządkować w 2016 r. Poparł sugestię Przewodniczącego na temat doprecyzowania wyżej wymienionych punktów projektu uchwały, którą zgłosił jako autopoprawkę. Pan Stanisław Zając stwierdził, że zaplanowana kwota w wysokości 3.000 zł z tytułu opłaty targowej jest za niska. Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie systemu kontroli egzekwowania omawianej opłaty.

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta w głosowaniu: głosowało 15, za 14, wstrz. się 1.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 15, za 14, wstrz. się 1.

            Następnie Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy w obradach, w czasie, której odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, które prowadził ks. Kazimierz Giera. Po przerwie wznowiono obrady.

 

 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

            Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały budżetowej:

-dochody budżetu ustalono w wysokości 31.647.236 zł,

-wydatki budżetu ustalono w wysokości 33.288.048 zł, z czego wydatki bieżące 29.551.750 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 3.736.298 zł,

-deficyt budżetowy ustalono w wysokości 1.640.812 zł,

-zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.200.000 zł m.in. na sfinansowanie deficytu budżetowego.

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Pan Skarbnik przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2016 r. wyrażoną w uchwale Nr IX/36/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Następnie Pan Skarbnik przedstawił treść uchwały Nr IX/79/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2016 r. Zgodnie z tą uchwałą RIO pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu.

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

Następnie przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili opinie komisji do projektu uchwały budżetowej na 2016r. ;

-Komisja Rozwoju Gminy – opinia pozytywna,

-Komisja Statutowa – opinia pozytywna,
-Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna,

-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna,

-Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,

-Komisja Rewizyjna – w wyniku głosowania opinii nie wydano.

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

            Głos zabrał Pan Bogdan Ryznar, który przedstawił swoje zdanie na temat procedowanej uchwały. Poinformował, że propozycja budżetu nie została przedstawiona w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2015 r. Stwierdził, że projekt uchwały zawiera informacje wprowadzające w błąd, a szczególnie kwoty dotyczące budowy przedszkola w Lubatowej, która stanowi część kosztów tej inwestycji. Przedstawił również swoje zastrzeżenia związane z Wieloletnią Prognozą Finansową, która została skonstruowana tak, aby wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył wartości dopuszczalnej. Następnie Pan Burmistrz poinformował, że budżet nie został przedstawiony w ustawowym terminie, ponieważ do ostatnich chwil opracowywano strukturę finansową Gminy. Nadmienił, że duże środki finansowe są przeznaczane na oświatę, a niewiele zostaje przeznaczonych na inwestycje. Poruszył również kwestię budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Robert Niemczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury przekazał informacje na temat tej inwestycji. Poinformował, że koszty inwestycji zostały zaplanowane na podstawie średnich wskaźników ustalanych przez firmy wydające katalogi cen robót, materiałów i usług. Powiedział, że planowany koszt inwestycji 4,5 mln zł ostatecznie może okazać się niższy. Kosztorysy zostaną przedstawione do 15 stycznia 2016 r., a na ich podstawie zostanie opracowany harmonogram finansowo-rzeczowy. W wyniku badań geologicznych terenu pod planowaną inwestycję stwierdzono, że grunty tam występujące są nawodnione. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który zwrócił się z pytaniem: w jakim stopniu zostanie rozebrany budynek Starej Szkoły i kiedy zostaną rozpoczęte prace budowlane. Podkreślił, że budowanie przedszkola na nawodnionym terenie jest bardzo ryzykowne. Pan Niemczyk wyjaśnił, że budynek zostanie odwodniony i zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Nadmienił, iż przetarg na to przedsięwzięcie może być ogłoszony w marcu. Poinformował, że budynek Starej Szkoły zostanie wyburzony. Pan Bogdan Ryznar przedstawił swoje wątpliwości dotyczące wartości inwestycji. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Niemczyk. Kolejną omawianą sprawą poruszoną przez Pana Dmytraka była kwestia przeniesienia rodziny mieszkającej w Starej Szkole. W odpowiedzi Pan Burmistrz podał do wiadomości, iż planowane jest przeniesienie tej rodziny do mieszkania znajdującego się nad Ośrodkiem Zdrowia w Lubatowej. Następnie jeden z mieszkańców poprosił o wyjaśnienie następujących spraw określonych w budżecie tj.: dochodów z cmentarza komunalnego w Iwoniczu, dotacji dotyczącej partnerstwa z Ukrainą, dochodów z opłaty uzdrowiskowej
i dotacji dla gmin uzdrowiskowych, wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnienia asystenta rodziny. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik oraz Pan Burmistrz. Następnie Pan Stanisław Zając pytał o inwestycje, które zostaną sfinansowane za pomocą planowanego kredytu. Pan Skarbnik wyjaśnił, że kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego. Kolejną sprawą omawianą na obradach była sprawa sfinansowania części przedsięwzięcia budowy przedszkola z dofinansowania z UE. Pan Bartłomiej Kucza – Pracownik Urzędu Gminy przedstawił projekty, z których planowane jest pozyskanie środków finansowych. Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza poinformował, że do 15 stycznia 2016 r. projektanci mają dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na możliwość uzyskania dofinansowania z projektu LGD Kraina Nafty. Pan Burmistrz poinformował, że obecnie Gmina bierze udział w tym projekcie. Pan Grzegorz Nieradka złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych z wydatku majątkowego „Budowa witaczy” 40.000,00 zł (dz. 750, rdz. 75075, § 6050) na wymianę sprzętu na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu. Głos zabrał Pan Burmistrz, który zwrócił się do Radnych z prośbą, aby najpierw zakończyć prace związane z termomodernizacją przedszkola, a później zająć się jego otoczeniem zewnętrznym. Następnie Pan Waldemar Niemczyk złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych na modernizację dróg w Iwoniczu: droga Nr 2698 – 73.500,00 zł, droga 1534/1 – 61.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg. Pan Marcin Zając złożył wniosek o wprowadzenie w dz. 600 § 6050 zadania modernizacja dróg gminnych w Lubatowej (droga 1 – działka nr 1833, droga 2 – działka nr 154/1 i 145/8, droga 3 – działka nr 2859 i 2795, droga 4 – działka nr 58). Przedstawił łączną kwotę przedsięwzięcia równą 172.000,00 zł wg kosztorysu przedłożonego przez Pana Burmistrza na spotkaniu roboczym br.. Pan Stanisław Zając przedstawił wyliczenie, zgodnie z którym po uwzględnieniu ww. wniosków w budżecie pozostaje kwota 300.000,00 zł na bieżące remonty dróg. Pan Bogdan Ryznar poruszył kwestię remizy OSP w Iwoniczu. Zwrócił uwagę na bardzo zły stan budynku, w którym zagrożone jest życie strażaków. Zasugerował, aby na remont tego budynku pozyskać środki ze wspomnianego już projektu LGD Kraina Nafty. Pan Niemczyk dodał, że naprawy wymaga szczególnie dach remizy. Pan Burmistrz poinformował, że środki na projekt remizy jako pierwszą część inwestycji są zabezpieczone w projekcie budżetu. Dodał, iż pozyskanie dofinansowania z projektu LGD Kraina Nafty na to przedsięwzięcie jest niemożliwe. Pan Stanisław Drozd zwrócił uwagę na potrzebę wymiany dwóch okien w przedszkolu w Lubatówce oraz konieczność budowy remizy w Lubatówce. Pan Grzegorz Nieradka, w związku z ilością wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie budżetu, zasugerował, aby nie podejmować procedowanej uchwały na dzisiejszej sesji. Następnie głos zabrał Pan Janusz Litwin – prezes Gminnego Zarządu OSP. Przedstawił za pomocą fotografii obecny stan budynku remizy OSP w Iwoniczu. Poinformował o problemach dotyczących wyjazdu samochodu strażackiego z garażu, a także o możliwościach dofinansowania przedsięwzięcia. Pan Dmytrak złożył wniosek o ogłoszenie 15 minut przerwy. Pan Ryznar wnioskował o uwzględnienie składanych propozycji w budżecie. Również zaproponował, aby nie podejmować uchwały na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Pan Dmytrak pytał prezesa OSP o zadania, które w pierwszej kolejności chcą, aby były wykonane w 2016 r.: czy zakup samochodu, czy modernizacja remizy. Prezes OSP poinformował, że chodzi o zabezpieczenie środków na partycypację w kosztach zakupu samochodu strażackiego dla OSP Iwonicza-Zdroju oraz o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji za kwotę 45.000,00 zł.

Następnie wniosek Pana Grzegorza Nieradki o wyposażenie placu zabaw koło przedszkola w Iwoniczu został przyjęty w głosowaniu: głosowało 15, za 10, przeciw 5.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy na konsultacje Radnych dotyczące wcześniej składanych wniosków.

Po przerwie Pan Waldemar Niemczyk i Pan Marcin Zając wycofali swoje wnioski.

Rada Miejska w wyniku głosowania nie podjęła ww. uchwały: głosowało 15, za 6, przeciw 9.

 

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

 

Pan Skarbnik przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w uchwale Nr IX/37/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój. Następnie przedstawiono opinie Komisji Rady Miejskiej: Komisja Rewizyjna – opinia negatywna, Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, Komisja Rozwoju – opinia pozytywna, Komisja Statutowa – opinia pozytywna, Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna.

Rada Miejska w wyniku głosowania nie podjęła uchwały: głosowało 14, za 5, przeciw 9 (Pan Michał Kielar opuścił obrady).

 

 • Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych, w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Marcin Zając poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk poinformował o pozytywnej opinii Komisji Statutowej. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Łukasz Bień poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju. W sprawie projektu głos wzięli Pan Bogusław Dmytrak i Pan Bogdan Ryznar. Wyjaśnień do projektu udzielił Pan Robert Niemczyk.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 12, przeciw 1, wstrz. się 1.

 

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnień. Poinformował, że zmiany są związane z przyznaniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej na zwiększenie kwoty dochodów własnych Gminy. Jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem: na jakie cele wydane będą środki finansowe, o których mowa. Pan Skarbnik wyjaśnił, że w przyszłym roku Rada Miejska zadecyduje na co, zostaną przeznaczone te środki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

Ad 5.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

           

            Pan Rajmund Boczar poruszył sprawę harmonogramu wywozu śmieci oraz konieczność naprawy zniszczonego słupka drogowego koło Krakowiaka. Pan Zastępca poinformował, że harmonogram wywozu śmieci zostanie przekazany na początku roku. Naprawa uszkodzonego słupka jest w toku ralizacji. Pan Stanisław Zając zwrócił uwagę na zły stan techniczny przystanku na Nowsiu w Lubatowej. Następnie jeden z mieszkańców poinformował, że na nowej stronie internetowej Gminy utrudniony jest dostęp do informacji. W sprawie udostępnienia nowego harmonogramu wywożenia śmieci pytał również Pan Waldemar Niemczyk. Pan Stanisław Drozd zwrócił się z prośbą o rozwiązanie sprawy wody zbierającej się na drodze przy kościele w Lubatówce. Pan Przewodniczący przedstawił następujące pisma: prośbę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie o pomoc finansową, rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchylenia uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Ad 6. Zamknięcie sesji.

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 17.35.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XIX/2016

z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
14 stycznia 2016 r. w Remizie OSP w Lubatowej o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych. Nieobecnych dwóch radnych Pan Marek Bliżycki i Pan Jerzy Jakubczyk. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad:

 • projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad poboru,
 • autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016r ,
 • autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

Projekt uchwały został wprowadzony w pkt. 3) do porządku obrad w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

Porządek obrad również został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu: głosujących: 13, za 13.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

W związku z przedstawieniem projektu uchwały, opinii RIO, a także opinii stałych komisji Rady na ostatniej sesji, Pan Bogdan Ryznar złożył wniosek, aby pominąć wymienione punkty porządku obrad i przejść do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 13, za 13.

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

Pan Skarbnik przedstawił pierwszą autopoprawkę Burmistrza: w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji z budżetu Gminy, w dz. 600 rodz. 60014 „Powiat Krośnieński” zwiększono kwotę z 438.613,00 zł do 438.713,00 zł. Autopoprawka ta niweluje rozbieżności kwot dotyczących tego zadania, znajdujących się w tabelach dołączonych do projektu. Pan Burmistrz wyjaśnił, że ww. środki finansowe zostały zabezpieczone jako udział własny w inwestycji powiatu krośnieńskiego. Pan Józef Turek – Radny Powiatu przedstawił zakres przedsięwzięcia, które obejmuje wykonanie odcinków dróg i odcinków chodnika
w Lubatówce i Lubatowej. Poinformował, że w budżecie powiatu krośnieńskiego została wprowadzona omawiana inwestycja. Pan Stanisław Zając uzupełnił podaną informację, że zgodnie z omawianym projektem remontowana będzie również droga od skrzyżowania
w Rogach do Lubatówki, droga Dukla – Lubatowa, zostanie wykonany fragment chodnika
w Równem i w Cergowej. Następnie Pan Skarbnik omówił drugą autopoprawkę Burmistrza polegającą na zmniejszeniu kwoty przeznaczonej na budowę przedszkola w Lubatowej
o kwotę 2.226.000,00 zł i rozdysponowaniu jej na inne zadania inwestycyjne. Pan Grzegorz Nieradka stwierdził, iż zmniejszenie ww. kwoty na to zadanie wg niego jest rezygnacją
z budowy przedszkola w Lubatowej. Dodał, że nie jest prawdą, że autopoprawka uwzględnia wnioski Radnych składane na poprzedniej sesji. Pan Burmistrz wyjaśnił, że inwestycja związana z budową przedszkola zostaje tylko przesunięta w czasie. Poruszył kwestię krytyki Radnych dotyczących tego przedsięwzięcia z ostatniej sesji. Dodał, że nie może bagatelizować uwag Rady. W odpowiedzi Pan Stanisław Zając stwierdził, iż Burmistrz powinien oprzeć się na ekspertyzach inspektorów budowlanych, a nie na wątpliwościach Radnych. Pan Marcin Zając dodał, że na ostatniej sesji składano wnioski o naniesienie „kosmetycznych” zmian w projekcie budżetu. Powiedział, że żaden z Radnych nie wnioskował o usunięcie inwestycji budowy przedszkola. Podobne zdanie przedstawił Pan Grzegorz Nieradka, który nie zgodził się z autopoprawką Burmistrza. Pan Ryznar powiedział, że krytyka dotyczyła przygotowania projektu budżetu. Stwierdził, że koszty budowy są za wysokie. Pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że inwestycja zostaje jedynie przesunięta w czasie. Powiedział, że wysłuchał wszystkich propozycji Radnych. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który odniósł się do wyjaśnień składanych m.in. przez Pana Roberta Niemczyka – Kierownika Referatu Infrastruktury na ostatniej sesji. Stwierdził, iż krytyka dotyczyła rozbieżności podawanych kwot budowy przedszkola. Poruszył sprawę kupna samochodu strażackiego w Iwoniczu-Zdroju i budowy remizy w Iwoniczu. Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza poinformował, że wniosek o dofinansowanie nie został złożony, ponieważ nie został uchwalony budżet na 2016r. Podał do wiadomości, że koszt przedszkola jest związany z rozbudowaniem inwestycji pod względem technologicznym i możliwością uzyskania dofinansowania z wielu źródeł. Następnie Pan Stanisław Zając przedstawił formę składanego wniosku o dofinansowanie omawianej inwestycji, a także listę potrzebnych dokumentów. Poparł przedsięwzięcie budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Grzegorz Nieradka pytał: co by się stało, gdyby na ostatniej sesji Radni przyjęli budżet. Następnie jeden z mieszkańców poinformował, że mieszkańcy chcą budowy przedszkola. Zapytał o etap prac oraz o zadania, które zostaną wykonane ze środków finansowych ściągniętych z przedszkola. Pan Skarbnik wyjaśnił, że kwota 1.483.000,00 zł zostaje przeznaczona na modernizację dróg gminnych, 40.000,00 zł na modernizację Domu Ludowego w Iwoniczu, 508.000,00 zł na modernizację remizy OSP w Iwoniczu, 195.000,00 zł na remont budynku Przedszkole Gminne Iwonicz z uwzględnieniem placu zabaw i termomodernizacji. Pan Zastępca przedstawił drogi zaplanowane do wykonania. Następnie Pan Grzegorz Nieradka poruszył kwestię wniosku o wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Iwoniczu, pod którym podpisało się stu mieszkańców. W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Pan Burmistrz.

Następnie mieszkaniec gminy zasugerował budowę przedszkola w innym miejscu. Nadmienił, iż takie rozwiązanie mogłoby mniej obciążyć budżet Gminy, a w przyszłości generować mniejsze koszty utrzymania. Pan Zastępca poinformował o różnych wariantach budowy. Głos zabrał Pan Józef Turek, który stwierdził, iż inwestycję można rozpocząć ze środków własnych, a później starać się o różnego rodzaju pomoc finansową. Podkreślił również, że wniosek o dofinansowanie nie mógł zostać złożony w terminie do 12 stycznia, ponieważ nie został uchwalony budżet Gminy. Dodał, że drogi mogą zostać wykonane z nadwyżki finansowej z 2015 roku. Przewodniczący Rady podał do wiadomości, że Radni nie zostali poinformowani, że warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie było podjęcie uchwały budżetowej. Pan Łukasz Bień powiedział, że Radni chcą wymienienia określonych dróg w budżecie, aby było więcej czasu na ich wykonanie. Pan Skarbnik poinformował, że o wolnych środkach będzie wiadomo dopiero w marcu br.

Pan Marcin Zając zwrócił się z prośbą do Pana Józefa Turka – Radnego Powiatu o dopilnowanie, aby właściwie zagospodarować środki finansowe w przypadku odrzucenia inwestycji budowy drogi Rogi – Lubatówka. Pan Bogdan Ryznar zasugerował, aby wrócić do wersji uchwały budżetowej przedstawionej na ostatniej sesji z uwzględnieniem budowy przedszkola w innym miejscu i za mniejsze środki finansowe. Następnie mieszkaniec poruszył sprawę osuwiska w rejonie Wojtówka w Lubatowej, gdzie istnieje zagrożenie życia mieszkańców przejeżdżających przez to miejsce. Pan Stanisław Zając poinformował, że w przetargu został wyłoniony wykonawca na 147.000,00 zł. Pan Zastępca dodał, że poprzedni Burmistrz nie podpisał umowy, ponieważ wykonawca wycofał się z powodu zbyt późnego terminu złożenia zapytania ofertowego. Pan Ryznar powiedział, że ww. zadanie zostało przedstawione jako propozycja do budżetu, ale nie zostało w nim uwzględnione. Jeden z mieszkańców stwierdził, że Radni powinni organizować spotkania z mieszkańcami i konsultować z nimi wnioski do budżetu. Poruszył również kwestię terminu składania wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola. Przewodniczący wyjaśnił, że termin, o którym mowa był znany Radnym, jednak nikt nie zwrócił uwagi, że warunkiem składania wniosku jest podjęcie uchwały budżetowej. Dodał, że Radni w Iwoniczu pełnią dyżury rozmawiają z mieszkańcami, a także kontaktują się z nimi indywidualnie. Pan Stanisław Drozd wyraził nadzieję, że kwota 430 tys., którą zabezpieczono jako wkład własny w inwestycję powiatu budowy dróg, w przypadku odrzucenia przedsięwzięcia, zostanie przeznaczona na remont drogi głównej i budowę chodnika w Lubatówce.

Przewodniczący Rady ogłosił 30 min przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady. Pan Stanisław Zając złożył następujący wniosek:

 • Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa zwiększa się o kwotę 2.200.226,00 zł.
 • Skreśla się w budżecie Gminy zadanie inwestycyjne modernizacja dróg gminnych.
 • Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym modernizacja Domu Ludowego w Iwoniczu zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.
 • Plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym modernizacja OSP w Iwoniczu zmniejsza się o kwotę 508.000,00 zł.
 • Skreśla się w budżecie Gminy zadanie inwestycyjne remont budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu.

Następnie głos zabrał Pan Litwin – Komendant OSP poruszył sprawę budowy remizy w Iwoniczu, a także zakupu samochodu strażackiego w Iwoniczu-Zdroju. Poinformował, że zwrócił się do Burmistrza z prośbą o zabezpieczenie kwoty potrzebnej na wykonanie remizy OSP w Iwoniczu w stanie surowym w roku 2016 i dokończenie inwestycji w roku przyszłym. Pytał, czy zasadnym jest skreślenie wszystkich zadań inwestycyjnych. Wyjaśnień udzielił Pan Stanisław Zając. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Stanisława Zająca, który został przyjęty: głosowało 14 radnych , za 8, przeciw 5, wstrz. się 1.

Pan Marcin Zając złożył wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej: w dz. 600 §6050 wprowadza się zadanie modernizacja dróg gminnych w Lubatowej (droga 1 – działka nr 1833, droga 2 – działka nr 154/1 i 145/8, droga 3 – działka nr 2859 i 2795, droga 4 – działka nr 58). Łączna kwota – 172.000,00 zł. Jako źródło finansowania zaproponował przesunięcie środków finansowych z dz. 600 §4270. Pan Józef Turek zwrócił się z prośbą do Pana Marcina Zająca z prośbą o wycofanie ww. wniosku. Pan Stanisław Zając poinformował, że ww. drogi nie były wykonane w roku 2015 mimo podjętej uchwały. Natomiast wniosek stanowi wskazanie tych dróg w budżecie Gminy. Następnie ww. sprawie dyskutowali Pan Stanisław Drozd, Pan Piotr Knap i Pan Stanisław Zając. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że wprowadzenie wniosków i przesuwanie środków finansowych może spowodować pojawienie się wielu błędów formalnych i odrzucenie uchwały budżetowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pan Grzegorz Nieradka przedstawił wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego budowa placu zabaw w Przedszkolu w Iwoniczu. Jako źródło finansowania wskazał dz. 750, rodz. 75075, § 6050 „Budowa witaczy” – 40.000,00 zł. Pan Burmistrz podkreślił, że najkorzystniej byłoby wykonać najpierw termomodernizację budynku Przedszkola w Iwoniczu, która mogłaby wpłynąć na oszczędności związane z zużyciem energii. Natomiast plac zabaw mógłby być wykonany w drugiej kolejności. Zwrócił się z prośbą do radnych złożenie wszystkich wniosków na piśmie w Biurze Rady Miejskiej w celu przeanalizowania i uniknięcia powstania ewentualnych błędów. Następnie dyskutowano na temat wnioskowanych zmian w projekcie budżetu przez Radnych. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik, który poinformował, iż istnieje konieczność sprecyzowania określonych kwot i paragrafów, z których przesuwane są środki finansowe. Nadmienił również, że niektóre dokonywane zmiany w uchwale budżetowej determinują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Głos w dyskusji zabrał również Pan Stanisław Zając, który stwierdził, że przeniesienie środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne wpłynie pozytywnie na wskaźniki budżetowe w roku przyszłym. Pan Burmistrz ponownie zwrócił się z prośbą o analizę składanych wniosków pod względem formalnym, aby uniknąć popełnienia błędów w projekcie budżetu. Na pytanie Pana Łukasza Bienia o formę budżetu w przypadku uchwalenia go przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Pan Skarbnik powiedział, że forma uchwały zależy wyłącznie od tej instytucji, a dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć w tej sprawie. Pan Bogusław Dmytrak złożył wniosek o wykonanie dróg w Iwoniczu: działka 2698 – 73.500,00 zł, 1534/1 – 161.000,00 zł. Zaproponował zmniejszenie wydatków w następujących punktach budżetu: dz. 600 § 4270 – zmniejszenie o 84.500,00 zł, § 4210 – zmniejszenie o 110.000,00 zł, § 4300 – zmniejszenie o 40.000,00 zł. Łączna kwota – 234.500,00 zł.

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Radnych o wycofanie składanych wniosków. Pan Bogusław Dmytrak pytał w kwestii wprowadzenia proponowanych zmian do uchwały budżetowej. Pan Marcin Zając wycofał złożony przez siebie wniosek. Na pytanie Pana Dmytraka, Pan Skarbnik wyjaśnił, że wprowadzane zmiany muszą być precyzyjne. W przypadku nieścisłości, zarówno uchwała budżetowa, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie prawdopodobnie uchylona przez RIO. Pan Bogusław Dmytrak i Pan Grzegorz Nieradka wycofali złożone wnioski.

Uchwała budżetowa została podjęta przez Radnych w głosowaniu: głosowało 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

Pan Skarbnik wyjaśnił autopoprawkę Burmistrza dotyczącą terminu wejścia w życie uchwały.

Autopoprawka została przyjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad poboru,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 13, przeciw 1.

 

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Józef Turek podziękował Radnym za przyjęcie uchwały budżetowej oraz zwrócił się z prośbą do Burmistrzów Gminy o przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji budowy przedszkola. Pan Burmistrz w odpowiedzi poprosił Pana Józefa Turka o czuwanie nad sprawą właściwego przeznaczenie środków finansowych w przypadku odrzucenia wspomnianej już inwestycji powiatowej. Pan Dmytrak złożył wniosek o wykonanie dwóch dróg w Iwoniczu: działka nr 2698, działka nr 1534/1.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 10, wstrz. się 4.

Pan Stanisław Drozd w formie przypomnienia wnioskował o wykonanie następujących odcinków dróg w Lubatówce: nr L1000/21, nr 654, nr 1439/1, nr 4, nr 1883/40, nr 13/56. Zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w szkołach dotyczących rozliczenia budżetu na koniec roku. Poruszył również kwestię rozpoczęcia procedury w sprawie dotacji dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Pan Grzegorz Nieradka złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2016r. tj. wprowadzenia zadania inwestycyjnego dotyczącego wyposażenia placu zabaw w przedszkolu w Iwoniczu.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 10, wstrz. się 4.

Pan Bogdan Ryznar poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej strat w zakresie wodno-kanalizacyjnym (tj. wskazania licznika poboru wody i odprowadzania ścieków za 2015). Głos w sprawie zabrał również Pan Józef Turek i Pan Stanisław Drozd. Następnie mieszkańcy poruszyli następujące sprawy: kwestię podwyżek dla pracowników administracji obsługi, kwestię osuwiska w rej. Wojtówka w Lubatowej oraz sprawę przeniesienia baneru promującego Gminę z parkingu w inne miejsce bardziej publiczne. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Pan Marcin Zając pytał w sprawie przebiegu procedury zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Pan Burmistrz przekazał, że sprawa jest w toku realizacji oraz omówił kwestię oszczędności w oświacie. Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na otrzymane od Rady uprawnienia Burmistrza do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wyraził nadzieję, że o zmianach uchwały budżetowej Radni będą informowani. Pan Burmistrz wyjaśnił, że informuje i będzie informował Radę w tych sprawach. Następnie Pan Łukasz Bień zwrócił uwagę na konieczność przeniesienia rodziny mieszkającej w Starej Szkole
w Lubatowej. Pan Marcin Zając wypowiedział się w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego podziału środków finansowych dla klubów sportowych. Pan Stanisław Drozd zwrócił się z prośbą o obniżenie cen wynajmu sali w Domu Ludowym w Lubatówce. Pan Grzegorz Nieradka przedstawił sprawę studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w drodze
w Iwoniczu, które są obniżone w stosunku do poziomu jezdni i stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 

Ad. 5. Zamknięcie sesji.

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 15.00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński