biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XVII/2015 z 11 grudnia 2015r.

Protokół Nr XVII/2015 z 11 grudnia 2015r.

Protokół Nr XVII/2015 z obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 9:30.

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Marek Bliżycki, Pan Bogdan Ryznar, Pan Grzegorz Nieradka. Obecnych 12 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • Uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap.
  • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I,
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

Ad 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • Uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – etap I.

Przewodniczący przedstawił projekt ww. uchwały. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

  • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I.

Przewodniczący przedstawił poprawkę dotyczącą §2 ust. 2 pkt. 8 ppkt 5) w brzmieniu: „budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od zachodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu”. Dyskusji na ten temat również nie podjęto.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

 

Ad 3. Sprawy różne.

            Pan Dmytrak przedstawił informację z analizy wykonania uchwały nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 września 2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, opracowaną na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów dnia 27 listopada 2015 r. Analiza dotyczyła modernizacji dróg gminnych w Lubatowej. Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, uchwała nie została i nie zostanie wykonana do końca 2015 roku. Drogi nie zostały wyremontowane ze względu na krótki czas oraz proces technologiczny. Pan Stanisław Zając dodał, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała o umieszczenie ww. dróg w budżecie na 2016 rok. Pan Burmistrz podziękował za przedstawioną informację oraz zwrócił się z prośbą do Radnych o kontakt w ważnych sprawach i przedsięwzięciach.

Ad 4. Zamknięcie sesji.

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 10.40.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Paweł Zając                                                              Przewodniczący Rady    

                                                                                  Józef Sowiński