Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XVIII/2015 z 28 grudnia 2015r.

Protokół Nr XVIII/2015 z 28 grudnia 2015r.

Protokół Nr XVIII/2015

 

z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
28 grudnia 2015 r. w Domu Ludowym w Iwoniczu o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
 • Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
 • Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
 • Zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • Wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,
 • Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych, w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • Uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach
  o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Pan Skarbnik złożył wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu dodatkowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministerstwo Finansów.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako pkt. 11) w głosowaniu: głosujących 15, za 15.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty za 15.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.

 

            Nie wniesiono żadnych uwag do ww. protokołów.

Protokół z XIV sesji został przyjęty w głosowaniu: głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

Protokół z XV sesji został przyjęty w głosowaniu: głosujących 15, za 15.

 

Ad 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,

 

Przewodniczący przeczytał najważniejsze punkty uchwały. Pan Marcin Zając przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który stwierdził, że treść projektu jest powielana od kilku lat. Dodał, że w projekcie powinny znaleźć się bardziej szczegółowe informacje dotyczące danych statystycznych analizowanych problemów w odniesieniu do ubiegłych lat oraz wysokości środków finansowych przeznaczanych na program profilaktyki. Poruszył również kwestię spożywania alkoholu przez młodzież w miejscowości Iwonicz. Pan Burmistrz poinformował, że dane, o których mówił Radny, są w sprawozdaniu z realizacji ww programu. Sprawozdanie zostanie przygotowane i przedłożone radnemu. Pan Marcin Zając zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie ww. sprawozdania także członkom Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Następnie głos został udzielony jednemu z mieszkańców, który poinformował, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu są zobowiązani do przedstawiania co roku informacji dotyczącej ilości sprzedaży napojów alkoholowych. Dodał, że jest zaniepokojony tym, że program profilaktyki nie jest realizowany od strony praktycznej. W odpowiedzi Pan Burmistrz poruszył kwestię kontroli przeprowadzonej we wszystkich podmiotach prowadzących sprzedaż alkoholu. Poinformował, iż w przychodni jest prowadzona działalność polegająca na profilaktyce i leczeniu uzależnień. Pan Marek Bliżycki wnioskował, aby projekty uchwał związane z różnego rodzaju programami były referowane na sesji przez pracowników, którzy je przygotowują. Pan Przewodniczący poparł wniosek Pana Marka Bliżyckiego. Pan Stanisław Zając zwrócił się z prośbą o zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,

 

Przewodniczący Rady przedstawił założenia projektu uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. Głos w sprawie zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który stwierdził, że istnieje problem nie tylko narkotyków, ale również dopalaczy i środków energetycznych. Dodał, że te ostatnie artykuły powinny zostać wycofane z każdego punktu sprzedaży.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

 

Przewodniczący przedstawił najważniejsze założenia projektu uchwały. Głos zabrał jeden z mieszkańców, który zwrócił się z prośbą o przedstawienie instytucji, których dotyczy powyższy program. Pan Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy on wszystkich instytucji prowadzącymi działalność pożytku publicznego np. kluby sportowe. Pan Marek Bliżycki zgłosił błąd występujący w tekście uchwały w § 1.ust.3 pkt1). Na pytanie Pana Stanisława Zająca wyjaśniono, że Program Współpracy uchwalany jest co roku.

Uchwała została jednogłośnie podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Zwolnień w podatku od nieruchomości,

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu. Dyskusji nie podjęto. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało 15, za 15.

 

 • Wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,

 

Przewodniczący przedstawił temat procedowanej uchwały. Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat omawianego projektu. Pan Łukasz Bień zwrócił się z pytaniem w sprawie zapisu w § 2 dotyczącego sprzedaży na targowiskach. Pan Skarbnik wyjaśnił, że w myśl ustawy każde miejsce, na którym dokonywana jest sprzedaż, jest targowiskiem. Podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty niezależnie od płaconego czynszu. Wyjątek stanowią podmioty, które są płatnikami podatku od nieruchomości. Przewodniczący zaproponował poprawkę dotyczącą § 2 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

– 6) z samochodu dostawczego o ładowności do 1,5 t – 25,00 zł,

– 7) z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 1,5 t – 50,00 zł.

Następnie mieszkaniec gminy stwierdził, że w Gminie powinny zostać wyznaczone miejsca handlowe. Podkreślił, że handel zewnętrzny zmniejsza szanse handlu miejscowego. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że sprawy dotyczące handlu uda się uporządkować w 2016 r. Poparł sugestię Przewodniczącego na temat doprecyzowania wyżej wymienionych punktów projektu uchwały, którą zgłosił jako autopoprawkę. Pan Stanisław Zając stwierdził, że zaplanowana kwota w wysokości 3.000 zł z tytułu opłaty targowej jest za niska. Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie systemu kontroli egzekwowania omawianej opłaty.

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta w głosowaniu: głosowało 15, za 14, wstrz. się 1.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 15, za 14, wstrz. się 1.

            Następnie Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy w obradach, w czasie, której odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, które prowadził ks. Kazimierz Giera. Po przerwie wznowiono obrady.

 

 • Uchwały budżetowej na rok 2016:

-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

            Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały budżetowej:

-dochody budżetu ustalono w wysokości 31.647.236 zł,

-wydatki budżetu ustalono w wysokości 33.288.048 zł, z czego wydatki bieżące 29.551.750 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 3.736.298 zł,

-deficyt budżetowy ustalono w wysokości 1.640.812 zł,

-zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.200.000 zł m.in. na sfinansowanie deficytu budżetowego.

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Pan Skarbnik przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2016 r. wyrażoną w uchwale Nr IX/36/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Następnie Pan Skarbnik przedstawił treść uchwały Nr IX/79/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2016 r. Zgodnie z tą uchwałą RIO pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu.

-odczytanie opinii stałych komisji Rady,

Następnie przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili opinie komisji do projektu uchwały budżetowej na 2016r. ;

-Komisja Rozwoju Gminy – opinia pozytywna,

-Komisja Statutowa – opinia pozytywna,
-Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna,

-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna,

-Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,

-Komisja Rewizyjna – w wyniku głosowania opinii nie wydano.

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

            Głos zabrał Pan Bogdan Ryznar, który przedstawił swoje zdanie na temat procedowanej uchwały. Poinformował, że propozycja budżetu nie została przedstawiona w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2015 r. Stwierdził, że projekt uchwały zawiera informacje wprowadzające w błąd, a szczególnie kwoty dotyczące budowy przedszkola w Lubatowej, która stanowi część kosztów tej inwestycji. Przedstawił również swoje zastrzeżenia związane z Wieloletnią Prognozą Finansową, która została skonstruowana tak, aby wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył wartości dopuszczalnej. Następnie Pan Burmistrz poinformował, że budżet nie został przedstawiony w ustawowym terminie, ponieważ do ostatnich chwil opracowywano strukturę finansową Gminy. Nadmienił, że duże środki finansowe są przeznaczane na oświatę, a niewiele zostaje przeznaczonych na inwestycje. Poruszył również kwestię budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Robert Niemczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury przekazał informacje na temat tej inwestycji. Poinformował, że koszty inwestycji zostały zaplanowane na podstawie średnich wskaźników ustalanych przez firmy wydające katalogi cen robót, materiałów i usług. Powiedział, że planowany koszt inwestycji 4,5 mln zł ostatecznie może okazać się niższy. Kosztorysy zostaną przedstawione do 15 stycznia 2016 r., a na ich podstawie zostanie opracowany harmonogram finansowo-rzeczowy. W wyniku badań geologicznych terenu pod planowaną inwestycję stwierdzono, że grunty tam występujące są nawodnione. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak, który zwrócił się z pytaniem: w jakim stopniu zostanie rozebrany budynek Starej Szkoły i kiedy zostaną rozpoczęte prace budowlane. Podkreślił, że budowanie przedszkola na nawodnionym terenie jest bardzo ryzykowne. Pan Niemczyk wyjaśnił, że budynek zostanie odwodniony i zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Nadmienił, iż przetarg na to przedsięwzięcie może być ogłoszony w marcu. Poinformował, że budynek Starej Szkoły zostanie wyburzony. Pan Bogdan Ryznar przedstawił swoje wątpliwości dotyczące wartości inwestycji. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Niemczyk. Kolejną omawianą sprawą poruszoną przez Pana Dmytraka była kwestia przeniesienia rodziny mieszkającej w Starej Szkole. W odpowiedzi Pan Burmistrz podał do wiadomości, iż planowane jest przeniesienie tej rodziny do mieszkania znajdującego się nad Ośrodkiem Zdrowia w Lubatowej. Następnie jeden z mieszkańców poprosił o wyjaśnienie następujących spraw określonych w budżecie tj.: dochodów z cmentarza komunalnego w Iwoniczu, dotacji dotyczącej partnerstwa z Ukrainą, dochodów z opłaty uzdrowiskowej
i dotacji dla gmin uzdrowiskowych, wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnienia asystenta rodziny. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik oraz Pan Burmistrz. Następnie Pan Stanisław Zając pytał o inwestycje, które zostaną sfinansowane za pomocą planowanego kredytu. Pan Skarbnik wyjaśnił, że kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego. Kolejną sprawą omawianą na obradach była sprawa sfinansowania części przedsięwzięcia budowy przedszkola z dofinansowania z UE. Pan Bartłomiej Kucza – Pracownik Urzędu Gminy przedstawił projekty, z których planowane jest pozyskanie środków finansowych. Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza poinformował, że do 15 stycznia 2016 r. projektanci mają dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na możliwość uzyskania dofinansowania z projektu LGD Kraina Nafty. Pan Burmistrz poinformował, że obecnie Gmina bierze udział w tym projekcie. Pan Grzegorz Nieradka złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych z wydatku majątkowego „Budowa witaczy” 40.000,00 zł (dz. 750, rdz. 75075, § 6050) na wymianę sprzętu na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu. Głos zabrał Pan Burmistrz, który zwrócił się do Radnych z prośbą, aby najpierw zakończyć prace związane z termomodernizacją przedszkola, a później zająć się jego otoczeniem zewnętrznym. Następnie Pan Waldemar Niemczyk złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych na modernizację dróg w Iwoniczu: droga Nr 2698 – 73.500,00 zł, droga 1534/1 – 161.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg. Pan Marcin Zając złożył wniosek o wprowadzenie w dz. 600 § 6050 zadania modernizacja dróg gminnych w Lubatowej (droga 1 – działka nr 1833, droga 2 – działka nr 154/1 i 145/8, droga 3 – działka nr 2859 i 2795, droga 4 – działka nr 58). Przedstawił łączną kwotę przedsięwzięcia równą 172.000,00 zł wg kosztorysu przedłożonego przez Pana Burmistrza na spotkaniu roboczym br.. Pan Stanisław Zając przedstawił wyliczenie, zgodnie z którym po uwzględnieniu ww. wniosków w budżecie pozostaje kwota 300.000,00 zł na bieżące remonty dróg. Pan Bogdan Ryznar poruszył kwestię remizy OSP w Iwoniczu. Zwrócił uwagę na bardzo zły stan budynku, w którym zagrożone jest życie strażaków. Zasugerował, aby na remont tego budynku pozyskać środki ze wspomnianego już projektu LGD Kraina Nafty. Pan Niemczyk dodał, że naprawy wymaga szczególnie dach remizy. Pan Burmistrz poinformował, że środki na projekt remizy jako pierwszą część inwestycji są zabezpieczone w projekcie budżetu. Dodał, iż pozyskanie dofinansowania z projektu LGD Kraina Nafty na to przedsięwzięcie jest niemożliwe. Pan Stanisław Drozd zwrócił uwagę na potrzebę wymiany dwóch okien w przedszkolu w Lubatówce oraz konieczność budowy remizy w Lubatówce. Pan Grzegorz Nieradka, w związku z ilością wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie budżetu, zasugerował, aby nie podejmować procedowanej uchwały na dzisiejszej sesji. Następnie głos zabrał Pan Janusz Litwin – prezes Gminnego Zarządu OSP. Przedstawił za pomocą fotografii obecny stan budynku remizy OSP w Iwoniczu. Poinformował o problemach dotyczących wyjazdu samochodu strażackiego z garażu, a także o możliwościach dofinansowania przedsięwzięcia. Pan Dmytrak złożył wniosek o ogłoszenie 15 minut przerwy. Pan Ryznar wnioskował o uwzględnienie składanych propozycji w budżecie. Również zaproponował, aby nie podejmować uchwały na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Pan Dmytrak pytał prezesa OSP o zadania, które w pierwszej kolejności chcą, aby były wykonane w 2016 r.: czy zakup samochodu, czy modernizacja remizy. Prezes OSP poinformował, że chodzi o zabezpieczenie środków na partycypację w kosztach zakupu samochodu strażackiego dla OSP Iwonicza-Zdroju oraz o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji za kwotę 45.000,00 zł.

Następnie wniosek Pana Grzegorza Nieradki o wyposażenie placu zabaw koło przedszkola w Iwoniczu został przyjęty w głosowaniu: głosowało 15, za 10, przeciw 5.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy na konsultacje Radnych dotyczące wcześniej składanych wniosków.

Po przerwie Pan Waldemar Niemczyk i Pan Marcin Zając wycofali swoje wnioski.

Rada Miejska w wyniku głosowania nie podjęła ww. uchwały: głosowało 15, za 6, przeciw 9.

 

 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022,

 

Pan Skarbnik przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w uchwale Nr IX/37/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój. Następnie przedstawiono opinie Komisji Rady Miejskiej: Komisja Rewizyjna – opinia negatywna, Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, Komisja Rozwoju – opinia pozytywna, Komisja Statutowa – opinia pozytywna, Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna.

Rada Miejska w wyniku głosowania nie podjęła uchwały: głosowało 14, za 5, przeciw 9 (Pan Michał Kielar opuścił obrady).

 

 • Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych, w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Marcin Zając poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk poinformował o pozytywnej opinii Komisji Statutowej. Uwag nie zgłaszano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój,

 

Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały. Pan Łukasz Bień poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju. W sprawie projektu głos wzięli Pan Bogusław Dmytrak i Pan Bogdan Ryznar. Wyjaśnień do projektu udzielił Pan Robert Niemczyk.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 12, przeciw 1, wstrz. się 1.

 

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnień. Poinformował, że zmiany są związane z przyznaniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej na zwiększenie kwoty dochodów własnych Gminy. Jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem: na jakie cele wydane będą środki finansowe, o których mowa. Pan Skarbnik wyjaśnił, że w przyszłym roku Rada Miejska zadecyduje na co, zostaną przeznaczone te środki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

Ad 5.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

           

            Pan Rajmund Boczar poruszył sprawę harmonogramu wywozu śmieci oraz konieczność naprawy zniszczonego słupka drogowego koło Krakowiaka. Pan Zastępca poinformował, że harmonogram wywozu śmieci zostanie przekazany na początku roku. Naprawa uszkodzonego słupka jest w toku ralizacji. Pan Stanisław Zając zwrócił uwagę na zły stan techniczny przystanku na Nowsiu w Lubatowej. Następnie jeden z mieszkańców poinformował, że na nowej stronie internetowej Gminy utrudniony jest dostęp do informacji. W sprawie udostępnienia nowego harmonogramu wywożenia śmieci pytał również Pan Waldemar Niemczyk. Pan Stanisław Drozd zwrócił się z prośbą o rozwiązanie sprawy wody zbierającej się na drodze przy kościele w Lubatówce. Pan Przewodniczący przedstawił następujące pisma: prośbę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie o pomoc finansową, rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchylenia uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Ad 6. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 17.35.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński