Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XX/2016 z 11 lutego 2016r.

Protokół Nr XX/2016 z 11 lutego 2016r.

Protokół Nr XX/2016  z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 lutego 2016 r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 8.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. Nieobecny jeden radny: Pan Grzegorz Nieradka. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 • Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Zmiany uchwały własnej.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Stanisław Zając przedstawił propozycję wprowadzenia do porządku obrad punktu: „3. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.”. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: głosowało 14, za 14.

 

Ad 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

 

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik. Zmiana dotyczy przeznaczenia kwoty 1200 zł na stypendium sportowe, ze środków z dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu. Propozycja ta jest efektem rekomendacji komisji, która przychylnie ustosunkowała się do takiego rozwiązania. Kwota 2.500 zł proponowana jest na zakup materiałów do wykonania trybun na stadionie LKS Lubatowa. Pan Skarbnik powiedział, że warunkiem przyznania ww. stypendium jest zabezpieczenie w budżecie środków przeznaczonych na ten cel, a także funkcjonowanie w obrocie prawnym ważnej uchwały Rady Miejskiej. W dyskusji w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r udział wzięli Pan Bogusław Dmytrak , Pan Bogdan Ryznar, Pan Stanisław Zając oraz Pan Marcin Zając. Przedmiotem dyskusji była sprawa nierozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium w terminie oraz braku zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na ten cel, zaproponowanej najniższej stawki wysokości stypendium oraz zmiany źródła finansowania stypendium z promocji gminy lub z innych źródeł. Pan Burmistrz poinformował, że wniosek o przyznanie stypendium wpłynął 31 października ubiegłego roku. Ponadto wyjaśnił, że podczas rozmów z rodzicami wnioskodawcy ustalono, że Gmina będzie wspierać tę osobę w formie promocji. Pan Z-ca Burmistrza poinformował o przyznanej pomocy z gminy w 2015r.dla tej osoby uprawiającej dyscyplinę sportu. Pan Burmistrz poinformował, że w dziale promocja gminy na 2016r zaplanowano wiele bardzo ważnych zadań i nie ma wolnych środków. Pan Skarbnik dodał, że stypendium nie może być wypłacone z promocji Gminy, ponieważ wniosek dotyczył prośby o przyznanie stypendium, a nie o dofinansowanie. Pan Bogdan Ryznar zwrócił także uwagę na to, że w projekcie uchwały zostały połączone dwie sprawy. Pan Burmistrz przybliżył przebieg posiedzenia komisji w sprawie stypendium. Wyjaśnił, że przyznanie takiej kwoty stypendium stanowi odniesienie do ewentualnych wniosków składanych przez sportowców w przyszłym roku. Pan Skarbnik powiedział, że umieszczenie każdej operacji finansowej dokonywanej w budżecie w osobnej uchwale skutkowałoby znacznym wydłużeniem czasu ich przygotowania, a także analizy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wyjaśnił, że środki pochodzące z klasyfikacji budżetowej dróg nie są zaangażowane w całości i możliwe jest przeniesienie ich części do klasyfikacji związanej ze sportem. Pan Marcin Zając poinformował, że większość członków komisji do spraw przyznawania stypendium opowiedziała się za tym, aby nie ściągać środków finansowych z klubów sportowych. Pan Stanisław Zając pytał w sprawie wybudowania trybun na stadionie w Lubatowej. Wyjaśnień udzielił Pan Marcin Zając oraz Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza. Pan Skarbnik twierdził,że uchwała Rady Miejskiej z roku 2008 w sprawie przyznawania stypendium jest nieaktualna. Pan Dmytrak podkreślił,że jeżeli ta uchwała jest nieaktualna, to należało ją uchylić lub zmienić. Wnioskował o ponowne przeniesienie funduszy na drogi z ewentualnej nadwyżki budżetowej w ciągu roku. Pani Sekretarz wyjaśniła kwestię zmiany uchwały z 2008 r. Pan Bogdan Ryznar złożył wniosek o podniesienie stawki stypendium do kwoty 150 zł. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 12, przeciw 1, wstrz. się 1. W uchwale wprowadzono stosowne zmiany. Uchwała została podjęta: głosowało 14, za 12, wstrz. się 2.

 

 • Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Pani Genowefa Dopart – Kierownik Referatu Oświaty, która poinformowała, że obowiązek podjęcia procedowanej uchwały przez Radę Miejską wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Pani Genowefa Dopart, która poinformowała, że jest to podobna uchwała do ww., dotycząca przedszkoli. Pan Marek Bliżycki zwrócił się z pytaniem dotyczącym przyznawania punktów związanych z kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Odpowiedzi udzieliła Pani Genowefa Dopart. Dokonano uściślenia pkt 3 w tabeli kryteriów: „Ilość godzin przebywania kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin”. Zmianę zgłoszono jako autopoprawkę Burmistrza. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 14.

 

 • Zmiany uchwały własnej.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Zmiana dotyczy składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. Przedstawicielem Wojewody został Bogdan Skotnicki. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało 14, za 10, wstrz. się 4.

Ad 3. Wolne wnioski.

 

            Pan Bogusław Dmytrak złożył wniosek formalny o wprowadzenie środków z nadwyżki budżetowej do budżetu w punktach, z których przesunięto środki finansowe na stypendium sportowe zgodnie z podjętą na dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 13, wstrz. się 1. Następnie Pan Bogusław Dmytrak poruszył kwestię przebudowania sieci gazowniczejw Iwoniczu. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz oraz Pan Skarbnik. Pan Marcin Zając zwrócił się z pytaniem o termin ogłoszenia przetargu na cztery drogi w Lubatowej, które miały zostać wykonane w roku 2015. Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przetarg zostanie ogłoszony po otrzymaniu nadwyżki budżetowej. Kolejną omawianą sprawą była kwestia projektu 500+. Pan Burmistrz poinformował, że Gmina otrzymuje pisma z zapytaniami dotyczącymi przygotowania samorządu do realizacji tego projektu. Pan Łukasz Bień poruszył kwestię budowy chodnika i drogi w Lubatowej i Lubatówce. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że projekt znajduje się na 21 miejscu i nie wiadomo czy zostanie zatwierdzony. Pan Marcin Zając pytał, czy nie byłoby zasadnym wypłacanie dodatków dla nauczycieli na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania, ponieważ nie ma jeszcze nowego. Pani Sekretarz wyjaśniła, że jeśli Gmina nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, to dodatki zostaną zapłacone z wyrównaniem za styczeń. Pan Stanisław Zając zwrócił się z pytaniem o etap prac związanych z budową przedszkola w Lubatowej. Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że Gmina jest na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków. Pan Bogdan Ryznar złożył na ręce Pana Burmistrza zapytanie Klubu PiS czy Gmina planuje wzięcie udziału w określonych w piśmie projektach. Przewodniczący przedstawił pismo Pana Mariusza Kandefera kierowane do Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendium sportowego. Złożył również wniosek do Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie tej sprawy. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało 14, za 13, przeciw 1. Przewodniczący poruszył również sprawy organizacyjne związane ze składaniem przez Komisje RM planów pracy i sprawozdań z działalności.

 

Ad. 4. Zamknięcie sesji.

 

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 9.35.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński