biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XXI/144/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 roku poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 roku , poz. 199, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 2. 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zobowiązany jest do:

1) podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju niniejszej uchwały,

2) zasięgnięcia opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, o którym mowa w § 1,

3) uzgodnienia projektu uchwały, o którym mowa w § 1, z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) uzgodnienia projektu uchwały, o którym mowa w § 1, z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,

5) zasięgnięcia opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o projekcie uchwały, o którym mowa w § 1 ,

6) zasięgnięcia opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o którym mowa w § 1,

7) ogłoszenia w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój o wyłożeniu projektu uchwały, o którym mowa w § 1, do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia i wyłożenia tego projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zebrania uwag do tego projektu,

8) niezwłocznego rozpatrzenia zgłoszonych uwag przez ww. podmioty i sporządzenia listy nieuwzględnionych uwag.

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński