biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022

Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XXI/146/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie:  przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński