biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2016

Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2016

Uchwała Nr XXI/137/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1515ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 139 ze zm.), w związku z art. 219 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

  • 1. 1. Udziela się dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do sprzedawanej wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w wysokości 0,83 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe.
  1. Dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust.1, udziela się na rok 2016 i przekazuje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.
  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński