Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

Zatwierdzenie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXI/132/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Traci moc uchwala Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński