biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXI/143/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za   zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1515, z późn.zm) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 139, z późn.zm), na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

 • 1. Zatwierdza się taryfę określoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji Zakładu, zawierające wysokość cen oraz stawek opłat za wodę i ścieki.
 • 2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, będącej w administracji Zakładu, jest taryfą wieloczłonową i zawiera:

1) cenę za dostarczoną wodę w wysokości :

 1. a) 6,59 zł netto za 1 m3 dla gospodarstw domowych,
 2. b) 7,59 zł netto za 1 m3 dla pozostałych odbiorców,

2) opłatę abonamentową dla miesięcznego okresu rozliczeniowego za wodę w wysokości:

 1. a) 3,99 zł netto/odbiorcę/miesiąc od gospodarstw domowych
 2. b) 4,37 zł netto/odbiorcę/miesiąc od pozostałych odbiorców,
 • 3. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji Zakładu, jest taryfą wieloczłonową i zawiera:

1) cenę za odprowadzone ścieki w wysokości :

 1. a) 6,36 zł netto za 1 m3 dla gospodarstw domowych,
 2. b) 6,95 zł netto za 1 m3 dla pozostałych odbiorców,

2) opłatę abonamentową dla miesięcznego okresu rozliczeniowego za ścieki w wysokości:

 1. a) 4,34 zł netto/odbiorcę/miesiąc od gospodarstw domowych
 2. b) 4,87 zł netto/odbiorcę/miesiąc od pozostałych odbiorców,
 • 4. Stawki opłat, o których mowa w § 2 pkt 1) i 2) oraz § 3 pkt 1) i 2), ulegają podwyższeniu o obowiązujący podatek VAT.
 • 5. Ustalone taryfy obowiązują przez 1 rok od dnia 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.
 • 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
 • 7. Informację o zatwierdzeniu taryf, o których mowa z § 1 uchwały, Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
 • 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński