Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXI/147/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

  • 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, zmienionym uchwałą Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, w § 4 ust. 2 dodaje się punkt: „i” w brzmieniu:

„i)  prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydaje w tych sprawach decyzje”.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński