biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok

Zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok

Uchwała Nr XXI/135/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

  • 1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok w wysokości 6 788,87 zł.
  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński