biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoRealizacja zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Realizacja zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                       Szanowni Państwo

                                                                       Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

                                                                       Gminy Iwonicz-Zdrój

 

            Działając na podst. art. 3 ust 3 i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r. poz. 239 z póżn. zm  ) niniejszym zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój .

            Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

            Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać pisemnie w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godz. 11.00 na adres Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdrój    Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.