biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych”

Numer ogłoszenia: 95822 – 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój , Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj.
podkarpackie, tel. 13 435-02-12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. Wybór oferty