Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Zarządzenie Nr 035.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  • 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku  w składzie :

1) Tomasz Klimkiewicz  – Przewodniczący,

2) Anna Frodyma – członek.

  1. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj