biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXIII/154/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), art. 48 ust.6 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

  • 1. Dokonać wyboru Pana Marka Bliżyckiego jako przedstawiciela do składu Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju na VI kadencję.
  • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński