Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Zatwierdzenie partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Uchwała Nr XXIII/153/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8, a także z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r poz 217),  punktem 2.7 Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIEDZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Zatwierdzonego przez Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 17 marca 2016 r.,  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28.10.2015 r.; oraz SZOOP

Rada Miejska w Iwonicz-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Zatwierdza się partnerstwo organów prowadzących szkoły publiczne zmierzające do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w celu pozyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Iwonicz-Zdrój zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej.

  • 2. Zatwierdzone partnerstwo zawarte zostanie z następującymi organami prowadzącymi:

Partner 1: Gmina Zarszyn – Lider projektu

Partner 2: Gmina Brzozów

Partner 4: Gmina Tarnowiec

Partner 5: Gmina Nowa Dęba

Partner 6: Gmina Roźwienica

  • 3. Przedmiotem projektu będzie wsparcie szkół, nauczycieli oraz uczniów w zakresie:
  1. Kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  2. Tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
  3. Wsparcia na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
  4. Kompleksowego wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.
  • 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński