Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zmiana uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXIII/155/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487),

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. W uchwale Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadza się następujące zmiany:

– po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.  Zasady określone w § 1 pkt. 1 nie dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży – jeżeli w okresie ważności zezwoleń wydanych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tych punktach, powstały obiekty, o których mowa w § 1 pkt. 1”.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński