Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego Nr 284 „d” zlokalizowanego na działce Nr 5332/4 w Lubatowej

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego Nr 284 „d” zlokalizowanego na działce Nr 5332/4 w Lubatowej

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku ,poz.23 /

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 z a w i a d a m i a ,

 że na wniosek P. Marcina Matusika zam. Lubatowa 284 „d” z  dniem 19.05.2016 roku zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w przedmiocie  wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego Nr 284 „d” zlokalizowanego na działce Nr 5332/4 w Lubatowej.

 

Strony mogą  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, złożyć uwagi i zastrzeżenia  w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                         Witold   Kocaj

                                                            Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój