biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyOdwołanie Pani Krystyny Gotfryd ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Odwołanie Pani Krystyny Gotfryd ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 008.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie odwołania Pani Krystyny Gotfryd ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z póź.zm.) w związku z art. 30 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z póź.zm.), po złożeniu przez Panią Krystynę Gotfryd w dniu 12 maja 2016 r. rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu  postanawiam:

  • 1. Odwołać Panią Krystynę Gotfryd ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2016 r.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj