biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Zarządzenie Nr 009.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania Komisji  w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Na podstawie podstawie  art. 237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) , Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860), zarządzam co następuje:

  • 1. W celu przeprowadzania szkolenia okresowego BHP powołuję na prowadzącego szkolenie BHP w składzie:

1) Inspektor ds. BHP – Marek Deręg – Wykładowca, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.

  • 2. W celu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego powołuję Komisję egzaminacyjną
    w składzie:

1) Dyrektor Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Komisji.

2) Inspektor ds. BHP Marek Deręg – Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Członek Komisji.

  • 3. Powołana Komisja do przeprowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego są zobowiązane do przeprowadzenia szkolenia i sprawdzenia przyswojenia przez  pracowników obsługi w dniu 25 maja 2016 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju – uczestników szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy objętej programem szkolenia okresowego, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  • 4. Szczegółowe zadania związane z działalnością Komisji egzaminacyjnej powierza się Przewodniczącemu Komisji.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj