biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUstalenie sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Ustalenie sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Zarządzenie Nr 007.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie
ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późń. zm. ), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)   oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) zarządzam, co następuje:

  • 1. Metoda ustalenia proporcji określana jest w oparciu o dane finansowe, tzn. jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej zrealizowanego przez Urząd Gminy w dochodzie wykonanym Urzędu Gminy wg sprawozdania Rb – 27S za 2015 rok.
  • 2. Wskaźnik proporcji ustala się w wysokości 4 %, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia i ma on zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wykonywaniem zadań własnych Gminy.
  • 3. Metoda ustalenia współczynnika struktury sprzedaży (WSS) określana jest jako udział obrotu zwolnionego od podatku VAT w obrocie opodatkowanym podatkiem VAT z działalności gospodarczej.
  • 4. Współczynnik struktury sprzedaży ustala się w wysokości 1 %, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia i ma on zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną i zwolnioną Gminy.
  • 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 007.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Urząd Gminy w Iwoniczu- Zdroju, jako jednostka obsługująca Jednostkę Samorządu Terytorialnego –Gminę Iwonicz-Zdrój zastosuje proporcję ustaloną w oparciu o dane finansowe, tzn. jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej zrealizowanego przez Urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego w dochodzie wykonanym urzędu obsługującego jst wg sprawozdania Rb 27S za 2015 rok, z wyłączeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193)

Wyliczenie proporcji dla Urzędu Gminy:

– Dochody z działalności gospodarczej netto za 2015r. wg ewidencji sprzedaży VAT

wynosiły 488 022 zł,

– Dochody ogółem Urzędu Gminy za 2015r. wg sprawozdania Rb 27S wynosiły

32 954 192,15 zł zł,

– Wyłączenia 20 349 830,62 zł.

w tym:

1) sprzedaż gruntów – 30 920, 55 zł

2) odsetki od środków na rach. Bankowym – 13 735,01

3) darowizny w postaci pieniężnej – 41 000

4) odszkodowania – 9 545,61

5) dotacje otrzymane i przekazane jednostkom organizacyjnym celem realizacji przez te jednostki zadań jst – 19 126 663,13

6) dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń – 11 600,81

7) dochody własne przeznaczone na dotacje w celu realizacji zadań jst – 1 116 365,51

Dochód ogółem pomniejszony o wyłączenia  12 604 361,53 zł

Wyliczenie proporcji dla Urzędu Gminy:

488 022 x 100 / 12 604 361,53 = 3,87 %

czyli po zaokrągleniu 4 %.

Wyliczenie współczynnika struktury sprzedaży dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju:

– Dochody  ogółem z działalności gospodarczej netto za 2015r. wg ewidencji sprzedaży VAT wynosiły 488 022 zł,

– Dochody zwolnione od podatku VAT wynosiły 18 235 zł

Wyliczenie wskaźnika dla Urzędu Gminy:

(488 022 -18 235) / 488 022  x 100%= 0,963 %

Czyli po zaokrągleniu 1%.