biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu wynagradzania

Zmiana Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie Nr 010.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Na podstawie art.702 § 1, § 2, § 4 i §6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U.z 2014 r. poz. 1502 z póź.zm.) oraz art. 39 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1202 z póź.zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1786)

zarządzam, co następuje:

  • 1. W Zarządzeniu Nr 013.K.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, zmienionego Zarządzeniem Nr 005.K.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 013.K.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrj z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, wprowadza się następującą zmianę:

– w załączniku Nr 1 do Zarządzenia w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ” 1.Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.”

  • 2. Zmiana Regulaminu wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia pracownikom.