biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Powołanie Komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 012.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Na podstawie art.36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty    (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z póź.zm.)  i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z póź.zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

 • 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na:

– Dyrektora Gimnazjum w Iwoniczu

 • 2. W skład komisji konkursowej zostaje powołany:
 1. Jacek Rygiel – przedstawiciel Burmistrza,
 2. Anna Malik-Borowska – przedstawiciel Burmistrza ,
 3. Beata Siekańska – przedstawiciel Burmistrza,
 4. Jadwiga Baran – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
 5. Ludwik Sobol – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
 6. Sabina Józefowicz-Boczar – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 7. Mariola Kielar – przedstawiciel Rady Rodziców,
 8. Bogusław Dmytrak – przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”,
 9. Andrzej Ceglarz przedstawiciel Związku Zawodowego – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 • 3. Wyznacza się Jacka Rygla na Przewodniczącego komisji konkursowej.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj