biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XXI/2016 z 14 marca 2016r.

Protokół nr XXI/2016 z 14 marca 2016r.

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 14 marca 2016r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza Jacka Rygla, Janusza Turka skarbnika Gminy, sekretarz gminy Annę Malik-Borowską oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Waldemar Niemczyk, Stanisław Drozd. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Radnego Stanisława Zająca, w którym informuje o podjęciu pracy w służbie cywilnej i o rezygnacji z funkcji radnego z dniem 23 lutego 2016r. Obecnych 12 radnych. Następnie przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XVI,XVII,XVIII,XIX, XX Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 4. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i Rady Miejskiej na 2016r. oraz zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych komisji za 2015r.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)   zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój;

2)    zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015r.;

3)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

4)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

5)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

6)    udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Iwoniczu-Zdroju na 2016r.;

7)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

8)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

9)    wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości;

10)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

11)  przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;

12)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone przez ZGK w Iwoniczu-Zdroju;

13)  przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;

14)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;

15)  przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022;

16)  zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 Do porządku obrad Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany statutu GOPS w Iwoniczu-Zdroju.- zmiana dotyczy realizacji zadania związanego z wypłatą zasiłków 500 +.

Radny Grzegorz Nieradka zgłosił wniosek dot. zmiany procedowania projektu uchwały z pkt 4 jako 2.                  

Radny Bogdan Ryznar  nawiązał do sprawy stypendium sportowego. Przedstawił przebieg sprawy przyznania stypendium dla sportsmenki Gminy Iwonicz-Zdrój. Poinformował o opinii, gdzie zgodnie z uchwałą Nr V/993/2016, Kolegium RIO w Rzeszowie stwierdziło naruszenie prawa polegające na określeniu wydatków na stypendium dla sportowca Gminy Iwonicz-Zdrój  w uchwale Rady Miejskiej z 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2016r. bez stosownej uchwały określającej zasady i tryb przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonej na podstawie ustawy o sporcie. W tym dokumencie zostały opisane ż dwie możliwości usunięcia wyżej opisanej nieprawidłowości: poprzez podjęcie stosownej uchwały określającej szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, bądź poprzez wyeliminowanie w budżecie wydatków związanych z przyznaniem stypendium. Pan Ryznar pytał Burmistrza, czy odpowiednia uchwała została przygotowana. Pan Burmistrz odpowiedział, że wybrał drugi wariant przedstawiony przez RIO. Pan Bogdan Ryznar złożył wniosek o włączenie do porządku obrad przygotowanego przez Radnych projektu uchwały w sprawie stypendium. Pan Burmistrz podkreślił, że wybranie przez niego takiego rozwiązanie, miało na celu szybkie uruchomienie środków finansowych dla klubów oraz dokładne przygotowanie uchwały umożliwiającej przyznawanie stypendium za osiągnięcia sportowe. Dlatego zaproponował uchwalenie takiej uchwały w późniejszym terminie. Następnie głos zabrał wnioskodawca wniosku o stypendium. Wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu załatwienia jego sprawy. Pan Marcin Zając powiedział, że nigdy nie powinno tak być, aby projekt uchwały przedstawiany Radnym był niezgodny z obowiązującym prawem. Ponadto należało również zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki finansowe. Jeden z mieszkańców zaapelował o szybkie rozwiązanie sprawy, ponieważ kluby sportowe nie mogą otrzymać dotacji na działalność sportową. Pan Burmistrz przedstawił sposoby udzielonej pomocy dla sportsmenki w poprzednim roku. Nadmienił, że Rada Miejska podejmując uchwałę na sesji nadzwyczajnej wiedziała o powstałej sytuacji pod kątem prawnym, ponieważ Pani Sekretarz udzieliła stosownych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawca powiedział, że wielokrotnie dziękował Burmistrzowi za wszelką pomoc ze strony Gminy. Dodał, że należało zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie, a nie przenosić je z klubów. Pan Bogusław Dmytrak stwierdził, że sprawę należy rozwiązać, przygotować odpowiednią uchwałę umożliwiającą przyznawanie stypendium oraz zabezpieczyć środki finansowe w budżecie. Pan Skarbnik poinformował, że poprawność uchwały ocenia Regionalna Izba Obrachunkowa. Konkurs dotyczący klubów sportowych może zostać wstrzymany na dwa miesiące. Przewodniczący Rady poruszył sprawę pisma skierowanego do Burmistrza w sprawie przygotowania odpowiedniej uchwały w przedmiotowej sprawie na najbliższą sesję. W związku ze zgłoszonym przez Radnych projektem uchwały w omawianej sprawie Przewodniczący Rady  ogłosił 10 minut przerwy w obradach.

 

Po przerwie wznowił obrady. Wnioskodawca w sprawie stypendium, poprosił Radnych
o wycofanie przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendium. Pan Burmistrz poinformował, że we wszystkich swoich działaniach w omawianej sprawie starał kierować się z życzliwością i nie pozwoli by w tej kwestii oceniano go negatywnie. Pan Bogdan Ryznar wycofał wniesiony przez siebie projekt uchwały oraz poprosił o wprowadzenie go do procedowania w terminie późniejszym.

 

Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju w pkt 17. Głosowanie: 12 za.

 

Wniosek Pana Grzegorza Nieradki w sprawie przeniesienia punktów obrad pkt 2 za 4. Głosowanie 12 za.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: 12 za.

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr:

 

Pan Grzegorz Nieradka zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o przygotowywanie protokołów z sesji na sesję. Pan Przewodniczący przedstawił swoje uwagi dotyczące protokołu Nr XIX: po zdaniu „Następnie Pan Stanisław Zając przedstawił formę składanego wniosku o dofinansowanie omawianej inwestycji, a także listę potrzebnych dokumentów.” zaproponował dopisanie: „Poinformował również, że na etapie składania wniosku nie musiał być uchwalony budżet na 2016 rok. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych mogło być dostarczone w terminie późniejszym.” Pan Bogdan Ryznar poprosił o zmianę błędnie podanej kwoty w protokole Nr XVIII dotyczącej drogi 1534/1: 161.000,00 zł zamiast 61.000,00 zł.

Głosowanie:

XVI – protokół został przyjęty: za 11, wstrz. się 1,   

XVII – protokół został przyjęty: za 10, wstrz. się 2,

XVIII – poprawka Pana Bogdana Ryznara została przyjęta: za 12. Protokół został przyjęty: za 12.

XIX – poprawka Pana Przewodniczącego została przyjęta: za 10, wstrz. się 2. Protokół został przyjęty: za 10, wstrz. się 2.

XX – Protokół został przyjęty: za 10, wstrz. się 2.

 

Ad. 4. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i Rady Miejskiej na 2016r. oraz zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych komisji za 2015r.

Zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Bienia sprawozdania z pracy Komisji za 2015 nie były odczytane. Pan Przewodniczący przedstawił plany pracy Komisji na 2016 rok. Jeden z mieszkańców zaproponował, aby na posiedzenia Komisji Rozwoju zapraszać fachowców do oceny inwestycji. Pan Łukasz Bień poinformował, że w Urzędzie Gminy pracują osoby zajmujące się tego typu sprawami. Nadmienił także, że sesje czy posiedzenia komisji są jawne i otwarte dla wszystkich. Plany pracy oraz sprawozdania zostały zatwierdzone w głosowaniu: za 12.

Ad.5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój;

Przewodniczący przedstawił temat ww. uchwały. Pan Marcin Zając poinformował, że w wyniku głosowania Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej nie wydała opinii. Przytoczył również opinię związków zawodowych. Oznajmił, że wstrzymuje się od głosu, ponieważ jest nauczycielem czynnym. W sprawie tej powołał się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Pan Bogusław Dmytrak stwierdził, iż Radny nie może zostać wyłączony z głosowania, ponieważ reprezentuje społeczeństwo. Nadmienił, że Rada Miejska przyjmuje wiele uchwał, które dotyczą Radnych, a mimo to nie są oni pozbawiani prawa głosu. Pani Sekretarz poinformowała o treści orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego treść wskazuje na to, że Radny nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy jego interesu prawnego, ponieważ może zostać uznana za nieważną przez organ nadzoru w dalszym procesie legislacyjnym. Pan Bogusław Dmytrak podkreślił, że Radni są wybierani przez mieszkańców i bronią ich interesów, dlatego nie mogą być wyłączani z głosowania. Pani Sekretarz dodała, że Radny sam zdecydował o wstrzymaniu się od głosu. Pan Ceglarz przedstawił kwestię wprowadzonej zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę. Szczegółowo omówił kwestię włączenia dodatku mieszkaniowego do dodatku motywującego. Pan Burmistrz powiedział, że uchwała ta ma na celu racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi dotyczącymi oświaty. Pani Genowefa Dopart Kierownik Referatu Oświaty poinformowała, że dodatki mieszkaniowe nie wchodzą do podstawy naliczania niedoszacowań. Zaproponowana zmiana polega na włączeniu tych środków do dodatku motywacyjnego, który wchodzi do ww. podstawy. Spowoduje to znaczne zmniejszenie wysokości niedoszacowań. Pan Skarbnik dodał, że wypłacając dzisiaj te pieniądze, Gmina nie będzie musiała wypłacić ich w przyszłym roku z tytułu wyrównania. Pan Dmytrak powiedział, że wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli są bardzo niskie i nie zgadza się z takimi obniżkami. Pan Jacek Rygiel – Z-ca Burmistrza poinformował, że omawiana uchwała ma na celu utrzymanie zatrudnienia w szkołach. Pan Marek Bliżycki stwierdził, że dyrektorzy powinni pozytywnie odebrać wprowadzane zmiany, ponieważ zwiększone środki w dodatkach motywacyjnych pozwolą im na przyznawanie większych premii dla o aktywnych nauczycieli. Poparł projekt uchwały. Pan Marcin Zając powiedział, że wysokość dodatku mieszkaniowego leży wyłącznie w gestii dyrektorów. Nadmienił, że od września w szkołach nie będzie tzw. „godzin karcianych”. Zamiana tych godzin na dodatkowe zajęcia mogłaby przyczynić się do zmniejszenia wysokości niedoszacowań.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała nie została podjęta: za 5, przeciw 5, wstrz. się 1.

Pan Burmistrz poinformował, że w związku nieprzyjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych będzie zmuszony wziąć pod uwagę zmniejszenie liczby etatów zatrudnionych nauczycieli.

 

Przewodniczący w związku z przybyciem na obrady członków Instytutu Doradztwa Europejskiego, zaproponował przystąpienie do procedowania uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022. Zmiana została w wprowadzona do porządku obrad w głosowaniu: za 11, wstrz. się 1.

 

 • zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.

 

Przewodniczący przedstawił temat ww. uchwały. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa wyraziły pozytywne opinie ww sprawie. Wyjaśnień udzielili przedstawiciele Instytutu Doradztwa Europejskiego. Poinformowano o dwóch spotkaniach z Radnymi oraz przedstawicielami Sanatoriów, którzy przedstawili swoje propozycje inwestycyjne do zamieszczenia w strategii. Omówiono tzw. marketing miejsca, w ramach którego określono sektory negatywne w Gminie tj.: brak centrów kongresowych, problemy z zasobami wody, drogi i transport, wydarzenia kulturalne, miejsca handlu, rekreacja i rozrywka. Do sektorów pozytywnych zaliczono: obsługę turystyczną, środowisko, zasoby energii, mieszkalnictwo, zabytki, wyjątkowość krajobrazu. W podsumowaniu poinformowano, że poprawy wymagają: baza noclegowa (jakość usług, organizacja kwater prywatnych), restauracje, centra kongresowe, obsługa turystyczna (zachęcenie mieszkańców do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych), drogi i transport, zasoby wody (modernizacja sieci wodociągowej), zasoby energii (pozyskiwanie środków na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych), obiekty sportowo-turystyczne. Pan Bogdan Ryznar pytał o ocenę przyjezdnych dotyczącą Gminy Rymanów-Zdrój oraz znajdującej się tam farmy wiatrowej. Przedstawicielka Instytutu Doradztwa Europejskiego wyjaśniła, że oceny dokonują mieszkańcy danej Gminy, a ocena porównawcza dotycząca innej Gminy nie powinna znaleźć się w strategii. Nadmieniono również, że farmy wiatrowe nie są odpowiednią metodą pozyskiwania energii w gminach uzdrowiskowych. Jeden z mieszkańców poruszył kwestię włączenia lasów państwowych okalających uzdrowisko do parku zdrojowego ze względu na prowadzoną wycinkę drzew. Pan Burmistrz powiedział, że wielokrotnie zwracał uwagę na problem wycinania lasów w rozmowach z nadleśnictwem. Poinformował, że Gmina próbowała dojść do konsensusu polegającego na wydzieleniu części lasów okalających uzdrowisko i przekazaniu ich Gminie, ale obecne przepisy nie pozwalają na przejęcie obszaru lasu od Lasów Państwowych. Jeden z mieszkańców zapytał, czy opracowywana strategia jest dostosowana do przepisów obowiązujących dotyczących uzdrowisk, czy do przepisów, które dopiero będą wprowadzane. Przedstawiciel Instytutu Doradztwa Europejskiego wyjaśnił, że dokumenty zawsze opracowuje się na podstawie obowiązującego prawa. Inwestycje na terenie uzdrowiska mogą zostać wykonane pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. W strategii ujęte są również przedsięwzięcia, w których udział wziąć mogą podmioty indywidualne. Jeden z mieszkańców poruszył sprawę możliwości budowy obiektu sportowego. Pan Marcin Zając pytał, czy na terenie Iwonicza można wybudować strzelnicę. Pani Danuta Lenart – Pracownik Referatu Infrastruktury poinformowała, że zapisy ww planie zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają na budowę strzelnicy. Przewodniczący Rady przekazał, że w strategii brakuje dołączonej opinii lokalnych przedsiębiorców rolników. Poruszył problem polegający na tym, że strategia będzie obowiązywała do końca roku 2022, a RPO  do końca roku 2020. Przedstawicielka Instytutu Doradztwa Europejskiego wyjaśniła, że zgodnie z zasadą „perspektywy plus 2” można wydawać środki finansowe jeszcze przez dwa lata po zakończeniu perspektywy. Odnośnie opinii rolników poinformowano, że rolnicy nie pojawili się na spotkaniach dotyczących opracowania strategii. Przewodniczący podał do wiadomości, że w dokumencie brakuje średniego wieku mieszkańców miejscowości Gminy (prócz Iwonicza-Zdroju). Zasugerował, aby w strategii wprowadzić procentowy udział bezrobotnych w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w danej Gminie, ponieważ bezwzględna liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych na terenie powiatu krośnieńskiego nie oddaje rzeczywistego obrazu. Wyjaśnień udzieliła Pani z Instytutu Doradztwa Europejskiego. Mieszkańcy pytali, czy wymienione przez nich uwagi zostaną uwzględnione w omawianych dokumencie. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz oraz Przedstawiciel Instytutu Doradztwa Europejskiego. Poinformowano, że w strategii powinny znaleźć się zadania realne do wykonania. Pan Dyrektor ZGK zasugerował poprawkę dotyczącą zamieszczenia w strategii zadania dot. modernizacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Iwonicz-zdrój. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: za 12. Pan Marek Bliżycki skonkretyzował wiosek dotyczący wprowadzenia do strategii zadania: „Poczynienie starań w kierunku włączenia terenów Lasów Państwowych do Parku Zdrojowego”. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: za 12. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 

 • zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały oraz wyjaśnienie. Proponowana kwota 2.500 zł nie była kwestionowana przez RIO, stąd propozycja przeznaczenia jej na zakup materiałów przeznaczonych do wykonania trybun na stadionie LKS Lubatowa. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła opinię negatywną na temat projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta w głosowaniu: za 11, wstrz. się 1.

 

4)  zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

Radni zapoznali się z projektem uchwały, w której zaproponowano podział środków na zadania z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz zmianę przeznaczenia kwoty 100.900,00 zł z wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg gminnych na wydatki w administracji z przeznaczeniem: kwoty 53.000,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwonicz-Zdrój oraz kwoty 47.000,00 zł na opracowanie analizy statystycznej ankiet wraz z raportem oraz Studium wykonalności w ramach projektu parasolowego dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię dotyczącą procedowanego projektu uchwały. Pan Bogusław Dmytrak pytał, czy w uchwale zawarte są informacje pozwalające budować duże farmy fotowoltaiczne. Pan Bartłomiej Kucza – Pracownik Gminy poinformował, że uchwała dotyczy jedynie małych instalacji przydomowych. Pan Jacek Rygiel – Z-ca Burmistrza w odpowiedzi na pytanie Pan Bogdana Ryznara poinformował, że środki finansowe dotyczące remontu dróg zostaną wprowadzone w ciągu roku z nadwyżki budżetowej. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta głosujących 12, za 10, wstrz. się 2.

 

 • zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w ZGK.

Przewodniczący przedstawił temat uchwały. Dotyczy ona Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektor ZGK zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku wpłaty na rachunek JST nadwyżki środków obrotowych. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię na temat procedowanego projektu uchwały. Wyjaśnień udzielił Dyrektor ZGK, który przedstawił inwestycje wykonane w ubiegłym roku. Poinformował o wzroście zakupu wody związanego z okresem suszy oraz wymianą opomiarowania poboru wody przez sanatoria. Poinformował również o podjętych działaniach mających na celu zmniejszenie strat w zakupie wody i strat w odprowadzaniu ścieków. Pan Bogdan Ryznar podkreślił, że omawiane straty w roku 2015 wzrosły w stosunku do roku 2014. Dodał, że w roku 2016 planowane zużycie wody jest wyższe niż w 2015 roku, natomiast planowany zakup wody jest niższy. Wyjaśnień udzielił Dyrektor ZGK. Poinformował o uruchomieniu w zakładzie filtrów wodnych na ujęciu Turkówka, które pompują ilość wody, która nie jest wliczana do przychodów. Dlatego planowany zakup wody jest niższy. Nadmienił, że po przeprowadzonych uzgodnieniach z MPGK w Krośnie ustalono zakup wody w 2016 r. w ilości 330.000 m3. Ponadto zwrócił uwagę, na bardzo zły stan techniczny sieci wodociągowej oraz wzrost ilości awarii na starym wodociągu. Podjęte przez ZGK działania polegające na regulacji ciśnienia wody na wodociągu, zamontowanie rejestratorów oraz wymiana urządzeń pomiarowych spowodowały, że planowane straty zmniejszyły się z 1.300.00,00 zł do 1.030.000,00 zł. Pan Bogdan Ryznar pytał o działania ZGK związane z likwidacją tzw. „bajpasów”. Dyrektor ZGK poinformował, że w pierwszej kolejności należy usunąć usterki na wodociągu głównym i bocznych przyłączach, a dopiero później zająć się przyłączami u odbiorców indywidualnych. Pan Burmistrz poinformował, że działania związane z regulacją ciśnienia i montażem rejestratorów mają na celu monitorowanie danych odcinków sieci wodociągowej. Pan Bogdan Ryznar wyraził swoje zaniepokojenie dotyczące strat na sieci wodociągowej i na sieci kanalizacyjnej, ponieważ prognozy na rok 2016 w dalszym ciągu nie uległy poprawie. Zaapelował o przyśpieszenie prac związanych z tą sprawą, gdyż straty wpływają na wyższe ceny wody i ceny odbioru ścieków. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że przedsięwzięcia modernizacji wodociągu wykonywane są sukcesywnie, gdyż związane są ze środkami finansowymi odbiorców wody. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie za 12.

6)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.;

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały oraz wyjaśnienie. Zaproponowano zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.718,00 zł. Są to środki z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu opieki społecznej. Po stronie wydatków kwota 18.000,00 zł w dziale 854 to środki przeznaczone są na 20% wkład własny na realizację zadania wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2016.

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Dotacji udziela się w formie dopłaty do sprzedawanej wody dla I grupy taryfowej (gospodarstwa domowe) w wysokości 0,83 zł brutto do 1 m3. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię na temat uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Działki Nr 1492 i 1493 położone są przy ulicy Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju na Osiedlu Wschodnim. Zebranie mieszkańców pozytywnie zaopiniowało ich sprzedaż, która nastąpi w trybie przetargowym. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa wyraziły pozytywne opinie na temat uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy działki nr 1287/3 położonej w Iwoniczu-Zdroju. Zebranie mieszkańców wyraziło zgodę na wydzielenie i sprzedaż jej części na powiększenie sąsiedniej nieruchomości Nr 1287/1. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa wyraziły pozytywne opinie na temat uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy działki nr 829/9. Sprzedaż działki pozytywnie została zaopiniowana przez zebranie mieszkańców. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Sanatorium KRUS. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa wyraziły pozytywne opinie na temat uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy działek o następujących numerach ewidencyjnych: 2916/5, 2916/7, 2918/2, 2906/1, 2920/2, 2905/1. Działki zostały wydzielone przez osoby fizyczne na ich koszt z przeznaczeniem na utworzenie drogi dojazdowej do budynków. Uchwała o ich nieodpłatnym nabyciu będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa Gmina. Komisja Rozwoju Gminy wyraziła pozytywną opinię na temat uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 

 • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Zgodnie z przepisami przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Uchwała dotyczy miejscowości Lubatówka, będącej w administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan Bogdan Ryznar dodał, że obowiązujące stawki są niższe niż stawki ZGK w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektor ZGK wyjaśnił, iż Gminy, które znajdują się blisko ujęcia wody płacą mniej w stosunku do Gmin położonych projekt uchwały dalej. Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku kanalizacji. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za 11 (nieobecny Pan Marek Bliżycki).

 

 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Zgodnie z treścią uchwały stawki będą obowiązywały od dnia 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Budżetu i Finansów wyraziły pozytywną opinię dotyczącą uchwały. Pan Bogdan Ryznar w związku ze wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania dotyczącymi zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków prosił o wyjaśnienie tej sprawy.. Dyrektor ZGK poinformował, że wzrost wynagrodzeń jest związany z podniesieniem pensji pracownikom, którzy otrzymywali wynagrodzenie niższe od tzw. minimalnej krajowej. Podał do wiadomości, że w zakładzie zostały wprowadzone: regulamin organizacyjny, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Dotyczą one promowania tzw. ruchomego czasu pracy. Natomiast pozostałe koszty są związane z inwestycjami prowadzonymi przez ZGK. Udzielił wyjaśnień związanych ze stratami na wodzie i ściekach. Pan Burmistrz poinformował, że Gmina i ZGK w roku 2016 musi podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżki lub utrzymania opłat za wodę, odbiór ścieków oraz śmieci.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 

 • przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

            Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gminy oraz Komisję Uzdrowiskową. Jeden z mieszkańców pytał, czy uchwała dotyczy wszystkich ogrodzeń, czy jedynie tych w pobliżu dróg publicznych. Pani Sekretarz poinformowała, że ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie podlegają uzgodnieniom z zarządcą drogi. Wszystkie przepisy dotyczą jednak budowania ogrodzeń w pobliżu dróg publicznych. Wyjaśniła również kwestie związane z sytuowaniem obiektów reklamowych na terenie Gminy. Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 

 

 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

            Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

            Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gminy oraz Komisję Uzdrowiskową. Wyjaśnień udzielił Pan Bartłomiej Kucza – pracownik Urzędu Gminy. Celem programu rewitalizacji jest wyznaczenie na terenie Gminy obszarów zniszczonych, które wymagają odtworzenia i przywrócenia pierwotnych funkcji. Dokument ten umożliwi Gminie aplikowanie o różnego rodzaju środki finansowe na określone przedsięwzięcia. Pan Bartłomiej Kucza poinformował, że Urząd złożył wniosek o dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Nadmienił, iż planowane jest wprowadzenie do programu inwestycji dotyczącej budowy przedszkola w Lubatowej. Plan rewitalizacji powinien zostać wykonany do końca roku 2016, a następnie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Jeden z mieszkańców podkreślił, iż w pierwszej kolejności powinny zostać oszacowane środki finansowe Gminy na ewentualne zadania wprowadzane do programu rewitalizacji, gdyż może się okazać, że nie na wszystkie przedsięwzięcia będzie stać Gminę pod względem finansowym. Pan Bartłomiej Kucza wyjaśnił, że nie wszystkie inwestycje wprowadzone do programu muszą zostać zrealizowane. Jednak mogą się one okazać możliwe do wykonania w czasie późniejszym. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

            Przewodniczący przedstawił projekt ww. uchwały. Wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz. Zmiana Statutu GOPS jest związana z prowadzeniem działań dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach programu „500 +”. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: za 12.

 

Bieżące sprawy Gminy, zapytania, interpelacje, wolne wnioski:

            Przewodniczący  Rady przedstawił treść następujących pism:

– pismo skierowane do Rady Miejskiej z prośbą o zmianę zasad sytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

– zaproszenie na konferencję pt. „Środki unijne w gospodarce odpadami jako element zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych na Gminę i obniżenia opłaty śmieciowej ponoszonej przez mieszkańców”,

– zaproszenie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju na XIII Prezentacje Zwyczajów i Tradycji Wielkanocnych.

Pan Burmistrz odniósł się do dwóch pierwszych z ww. pism. Poinformował, że Gmina nie wydała koncesji na alkohol przedsiębiorcy, ponieważ warunki usytuowania obiektu w którym miałaby się odbywać sprzedaż alkoholu nie są zgodne z przepisami. Odnośnie zaproszenia na konferencję, powiedział, że ma ona dotyczyć ewentualnego powstania związku gmin, na terenie których usługi wywozu odpadów miałyby być świadczone przez MPGK w Krośnie.

Pan Bogusław Dmytrak przedstawił prośbę Dyrektora Gminnej Przychodni Lekarskiej o dofinansowanie zakupu nosofaryngoskopu giętkiego, a także wykonania prac remontowych. Jeden z mieszkańców poruszył kwestie związane z przyłączeniem do Gminy lasów okalających uzdrowisko. Zwrócił uwagę na konieczność wykonania prac zabezpieczających szkołę w Iwoniczu przed zalewaniem w czasie deszczy oraz utwardzenia wyjazdu ze stadionu. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Pan Grzegorz Nieradka pytał o termin instalacji luster drogowych. Poruszył sprawę drogi w Iwoniczu, a także wykonania zatoczki na przystanku Ispak. Kolejną omawianą kwestią była budowa przedszkola w Lubatowej. Pan Rajmund Boczar pytał o termin ogłoszenia przetargu na rozbiórkę garaży koło Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz w sprawie remontu mostu na ul. Wschodniej. Z-ca Burmistrza poinformował, że do końca marca trwa przyjmowanie ofert na rozbiórkę garaży, natomiast most będzie remontowany z nadwyżki budżetowej. Pan Łukasz Bień zwrócił uwagę na konieczność remontu przystanków autobusowych w Lubatowej i Lubatówce, a w szczególności w rejonie Nawsie w Lubatowej. Pan Burmistrz powiedział, że poczyni starania, aby przystanki zostały wyremontowane. Następnie Pan Bogdan Ryznar podkreślił, iż istnieje konieczność uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Pan Przewodniczący poinformował, iż zostanie przygotowany w tej sprawie odpowiedni projekt uchwały. Pan Łukasz Bień prosił o rozwiązanie sprawy dotyczącej nieprzyznania przez Gminę koncesji na alkohol dla przedsiębiorcy z Lubatowej. Pan Kazimierz Deręg pytał w kwestii finansowania opracowania operatu uzdrowiskowego. Wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz. Przewodniczący prosił o przycięcie drzew rosnących na terenie stadionu w Iwoniczu oraz krzewów zasłaniających drogę. Pytał również w sprawie remontu tzw. obwodnicy Zadwór. Zwrócił się z prośbą o utwardzenie drogi koło Orlika wiodącej do Amfiteatru. Na tym obrady XXI sesji zakończono.

Ad. 6 Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 17.00.

 

Protokołowała D. Borek                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                              Józef Sowiński.