biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXII/2016 z 4 kwietnia 2016r.

Protokół Nr XXII/2016 z 4 kwietnia 2016r.

Protokół Nr XXII/2016 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych. Nieobecny:  Stanisław Drozd i Pan Waldemar Niemczyk. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

  1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
  2. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
  • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosowało 12, za 12.

Pan Waldemar Niemczyk przybył na sesję.

Ad. 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

Przewodniczący przedstawił projekt ww. uchwały. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Budżetu i Finansów wyraziły pozytywne opinie na jej temat. W związku ze zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na budowę przedszkola w Lubatowej, Pan Marcin Zając pytał, czy środki pozostałe na koncie tej inwestycji będą w pełni wykorzystane.

Z-ca Burmistrza poinformował, że ww. środki finansowe są zmniejszone, ponieważ nie wykorzystamy ich w bieżącym roku. Nadmienił, że konieczne jest przeprojektowanie budynku Starej Szkoły. Pan Bogdan Ryznar zasugerował przeniesienie środków z tych przedsięwzięć, które mogą zostać odroczone w czasie np. budowa drogi Bałucianka, z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej w Iwoniczu. Dodał, iż obecny stan tego budynku zagraża życiu osób tam pracujących. Z-ca Burmistrza powiedział, że zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP.
W związku z tym, że jest to duża inwestycja, należy najpierw zakończyć prace związane z opracowaniem dokumentacji. Pan Burmistrz wyjaśnił kwestie związane z budową drogi Bałucianka. Podał do wiadomości, że wspólnie z Gminą Rymanów wykonywana będzie ta droga, stanowiąca połączenie turystyczne między Gminami. Z-ca Burmistrza wyjaśnił kwestie związane z termomodernizacją remizy OSP w Iwoniczu-Zdroju. Poinformował, że pod względem technologicznym bardziej opłaca się wykonywać tę inwestycję ze środków własnych niż z dofinansowania. Pan Marcin Zając pytał, czy wszystkie środki zabezpieczone w budżecie na promocję JST zostały już rozdysponowane. Pan Burmistrz powiedział, że część tych środków została już wydatkowana w formie podpisanych umów, których efekty powinny być widoczne w najbliższym czasie. Dyrektor Przedszkola w Iwoniczu-Zdroju zwróciła się z prośbą o podjęcie procedowanej uchwały, która dotyczy m.in. termomodernizacji remizy OSP, co pozwoli osiągnąć oszczędności energetyczne i polepszy estetykę budynku. Z-ca Burmistrza na prośbę Pana Marcina Zająca omówił koncepcję budowy siłowni napowietrznej na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju. Następnie, w związku z pytaniem Pana Bogdana Ryznara przedstawił drogi, które będą wykonywane ze środków wprowadzanych do budżetu w procedowanej uchwale:

– Lubatowa: pięć dróg położonych na działkach nr 58, 145/8, 154/1, 1833, 1839, 2859, 2795, 4210/2 4213/4 – 197 tyś. zł,

– Iwonicz: drogi położone na działkach nr 2698, 1534/1, 611, 601/8, 250 – 329 tyś. zł,

– Iwonicz-Zdrój: ulica Kwiatowa, Sechkiniego, droga koło Orlika – 369 tyś zł,

– Lubatówka: drogi położone na działkach nr 42 i 1883 – 75 tyś. zł,

– dwie drogi klińcowe na ul. Zadwór, jedna droga na ul. Kmiecie i w Lubatowej – 124 tyś. zł.

Jeden z mieszkańców zapytał, czy w budżecie została ujęta droga prowadząca do huty szkła w Iwoniczu. Pan Burmistrz poinformował, że droga ta zostanie wykonana z oszczędności budżetowych w późniejszym czasie. Na pytanie Przewodniczącego Rady dlaczego w wykazie dróg gminnych przeznaczonych do remontu zostały podane nazwy dwóch dróg , a innych nie podano z nazwy, Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że ulica Kulczyńskiego oraz droga Bałucianka będzie wykonana w innej technologii niż pozostałe drogi. Pan Marcin Zając podkreślił, że podejmując procedowaną uchwałę, zostanie podwojona kwota 40 tyś. zł na budowę tzw. witaczy. Pan Burmistrz wyjaśnił, że za środki, które dotyczą tej inwestycji zostały już zakupione dwie duże tablice powitalne przy drodze krajowej nr 28. Natomiast ze środków, których wprowadzenie zostało zaproponowane w omawianym projekcie zostaną zakupione witacze dla pozostałych dróg prowadzących do Gminy. Prezes Uzdrowiska podziękował za podjęcie działań związanych z remontem ul. Kulczyńskiego. Pan Grzegorz Nieradka poruszył sprawę sprzedaży Belwederu w Iwoniczu-Zdroju. Poinformował, że na remont tego budynku można uzyskać 80% dofinansowania od konserwatora zabytków. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż nikt nie chce kupić tego obiektu ze względu na jego fatalny stan techniczny oraz wymagania stawiane przez konserwatora. Przewodniczący Rady pytał, które przystanki zostaną wykonane ze środków finansowych wprowadzanych do budżetu. Z-ca Burmistrza powiedział, że wykonane będą trzy przystanki przy ul. Długiej. Na wniosek Pana Grzegorza Nieradki, Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

  • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.

Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do ww. projektu uchwały. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik, który poinformował, że kwota wydatków majątkowych w tabeli powinna być równa sumie kwot z tzw. wierszy pomocniczych. Przewodniczący przedstawił temat projektu. Podał do wiadomości, że dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę 5.624.362,97 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 5.624.362,97 zł i dochodów majątkowych o kwotę 29.792,08 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.394.461,17 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 5.872.362,97 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.522.098,20 zł. Wprowadzono wolne środki w wysokości 1.770.098,20 zł. W takiej samej wysokości został zwiększony deficyt budżetowy. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Waldemar Niemczyk poruszył sprawę przycięcia drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu w Iwoniczu, stanowiącego zagrożenie w ruchu drogowym. Zasugerował wykonanie siłowni napowietrznej na terenie położonym koło Domu Ludowego w Iwoniczu. Pan Rajmund Boczar zwrócił się z prośbą o wykreślenie ze składu Komisji Uzdrowiskowej Pana Stanisława Zająca, który złożył rezygnację z funkcji radnego. Pan Marcin Zając złożył wniosek o podwojenie kwot dotyczących stypendium naukowego w szkołach (w sumie 11.850,00 zł). Pan Marek Bliżycki zwrócił uwagę na problem polegający na zatrzymywaniu się wielu samochodów w okolicy góry Przymiarki, która dotychczas stanowiła doskonały teren turystyczny. Pan Bogdan Ryznar poruszył kwestię związaną z nieprzyznaniem pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej. Dyrektor ZGK poinformował o przetargach na remont dróg w gminie. Pan Grzegorz Nieradka ponownie poprosił o podjęcie działań w sprawie zabezpieczenia studzienek deszczowych znajdujących się na drodze w Iwoniczu, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Radny Powiatu Stanisław Kenar poinformował, że wykonał telefon do starostwa i podał termin rozpoznania sprawy przez służby drogowe. Pan Bogusław Dmytrak pytał o termin ogłoszenia przetargu dotyczącego klubów sportowych. Pan Waldemar Niemczyk poruszył kwestię wykonania przystanku na ul. Długiej w Iwoniczu. Do wymienionych spraw odniósł się Pan Burmistrz udzielając stosownych wyjaśnień. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania terenu przy ul. Kulczyńskiego. Pan Burmistrz poinformował, iż jest to teren prywatny oraz że dokona rozpoznania tej sprawy. Pan Knap Piotr podziękował za wykonane oświetlenie w miejscowości Lubatówka. Pan Waldemar Niemczyk zasugerował zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budynku ośrodka zdrowia oraz remizy OSP w Iwoniczu. Następnie Pan Burmistrz na pytanie Pana Bogusława Dmytraka omówił kwestię rozbiórki domu na ul. Zadwór. Pan Łukasz Bień zwrócił uwagę na konieczność wykonania oświetlenia dróg w Lubatowej. Pan Waldemar Niemczyk zwrócił się z prośbą wykonania poszerzenia drogi o bardzo dużym ruchu komunikacyjnym, położonej między stadionem przy ul. Zadwór w Iwoniczu. Pan Marcin Zając zgłosił konieczność  wykonania oświetlenia na drodze łączącej Iwonicz-Zdrój z Turkówką. Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola podziękowała radnym za podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji budynku przedszkola w Iwonicz-Zdroju. Przewodniczący przedstawił pismo od Pana T. Paulukiewicza dotyczące  propozycji nagrania filmu reklamowego „Z Andrusem po Galicji” promującego uzdrowisko Iwonicz-Zdrój. Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na odcinek z tej serii, który byłby poświęcony Iwoniczowi. Pan Burmistrz powiedział, że film to droga rzecz i należy się na tym zastanowić, czy nie lepiej te środki finansowe przeznaczyć na inne rzeczy, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność uzdrowiska pod względem turystycznym.

Na tym posiedzenie XXII sesji zakończono.

 

Ad. 5. Zamknięcie sesji.

 

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 12.00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński