Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 052.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art.,13, ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów w zakresie obrotu nieruchomościami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój w składzie:
  1. Pan Rygiel Jacek –  Przewodniczący
  2. Pani Elżbieta Cygan –   Członek
  3. Pan Niemczyk Robert –   Członek
  4. Pani Lenart Danuta –   Członek
  5. Pan Kaleta Andrzej –   Członek
  6. Pan Kucza Bartłomiej –   Członek
  7. Pan Klimkiewicz Wojciech –   Członek
  • 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 73/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj