biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzeprowadzenie kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 054.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) w związku z § 15 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju oraz w związku z art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

  • 1. Zlecam przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w zakresie bieżącego funkcjonowania i organizacji.
  • 2. W celu przeprowadzenia kontroli powołuje Zespół w składzie:

1) Janusz Turek – Przewodniczący,

2) Beata Siekańska – Członek,

3) Marek Deręg- Członek.

  • 3. Osoby wymienione w § 2 są upoważnione do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj