biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr XXIV/157/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art.216 ust. 2  pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013r. poz. 885, z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

 • 1. Udzielić w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krośnieńskiemu
  w kwocie 438 713 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodników w m. Lubatówka i w m. Lubatowa oraz
  ze wzmocnieniem nawierzchni drogi.
 • 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.
 • 3. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XIII/82//2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
 • 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
 • 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 • 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński