biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 015.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z póź.zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z póź.zm.)

zarządza się, co następuje:

  • 1. Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2016 r. na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu. W wyniku postępowania konkursowego nie wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu i nie rozstrzygnięto konkursu.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj