Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIII/2016 z 12 maja 2016 r.

Protokół Nr XXIII/2016 z 12 maja 2016 r.

Protokół Nr XXIII/2016 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 12 maja 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 11 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXI, XXII.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – rejon GPZ,
 • Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu,
 • Zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,
 • Zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,
 • Wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,
 • Zmiany uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11. Projekt uchwały wprowadzono w pkt. 4. 7).

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza między sesjami

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXI, XXII.

            Radni zapoznali się z protokołami z sesji Nr XXI z 14 marca 2016 r. oraz Nr XXII z 4 kwietnia 2016 r.

Protokół Nr XXI został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Pan Przewodniczący zgłosił następujące zmiany do protokołu Nr XXII:

 • 2, uściślenie zdania, Na pytanie Przewodniczącego, dlaczego w wykazie dróg gminnych przeznaczonych do remontu zostały podane nazwy dwóch dróg, a innych nie podano z nazwy, Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że ulica Kulczyńskiego oraz droga Bałucianka będzie wykonana w innej technologii niż pozostałe drogi., zmiana została wprowadzona w głosowaniu: głosujących 11, za 11,
 • 3, błąd w nazwisku oraz uściślenie zdania, Przewodniczący przedstawił pismo od Pana T. Paulukiewicza dotyczące propozycji nagrania filmu reklamowego „Z Andrusem po Galicji” promującego uzdrowisko Iwonicz-Zdrój,

str. 3, sprostowanie zdania, Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na odcinek z tej serii, który byłby poświęcony Iwoniczowi., zmiana została wprowadzona w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – rejon GPZ,

Pan Przewodniczący przedstawił temat ww. uchwały. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały procedowany projekt. Przedmiotem zmiany studium było wykreślenie z rysunku studium dotychczas obowiązującego przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Zmigród – Iwonicz (przez Duklę) wraz ze strefą potencjalnego oddziaływania oraz wprowadzenie wynikających z tego tytułu stosownych zmian w części tekstowej studium. Pan Wiesław Bocianowski – Planista wyjaśnił, że zmiana ta będzie miała minimalny wpływ na inwestowanie w jej obszarze, a strefa techniczna nie zostanie poszerzona. Wyjaśnił kwestie związane z negatywną opinią Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat przedmiotowej uchwały. Poinformował, że ww. instytucja stwierdziła, iż teren opracowania jest położony w obszarze chronionego krajobrazu. Dodał, że uwaga ta nie jest słuszna, ponieważ obszar chronionego krajobrazu kończy się na drodze powiatowej. W związku z powyższym przedstawiona opinia nie jest obligatoryjna. Na pytanie Pana Przewodniczącego czy projektowana linia napowietrzna zostanie zastąpiona przez linię kablową, Pan Planista wyjaśnił, że na obszarze zmiany zostanie poprowadzona kablowa linia elektroenergetyczna.

Uchwała została podjęta przez Radę w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 • Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu,

Pan Przewodniczący przedstawił temat ww. uchwały. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały procedowany projekt. Wyjaśnień udzielił Pan Wiesław Bocianowski – Planista. Uchwała przewiduje realizację fragmentu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, którym jest budowa linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ. Pani Danuta Lenart – pracownik Referatu Infrastruktury poinformowała, że dzięki negocjacjom Pana Burmistrza oraz pracowników z inwestorem, udało się przesunąć przebieg linii elektroenergetycznej poza teren Gminy. Pan Bogusław Dmytrak pytał, czy przedsięwzięcie nie umożliwi przyłączenia do linii elektroenergetycznej farmy wiatrowej w miejscowości Równe. Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie energetyczne Nowego Żmigrodu. Pan Przewodniczący dodał, że jak wynika z materiałów, linia będzie służyć dystrybucji energii odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego. Pani Danuta Lenart zabrała głos w sprawie budowy wiatraków na terenie Gminy Dukla. Poinformowała, że w Gminie tej została już uchwalona odpowiednia uchwała. Z kolei Pan Planista stwierdził, że inwestycja budowy farmy wiatrowej nie uzyska wymaganej decyzji środowiskowej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Obrady opuścił Pan Rajmund Boczar.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.

 

 • Zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Po wznowieniu obrad Pan Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Wyjaśnień udzielił Pan Bartłomiej Kucza – pracownik Urzędu Gminy. Poinformował, że w projekcie mogą wziąć udział dwie szkoły z terenu Gminy, które osiągają najniższe wyniki edukacyjne: Gimnazjum Publiczne w Lubatówce i Gimnazjum Publiczne w Lubatowej. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł. Z powodu niewystarczającej liczby uczniów, która stanowi jedno z kryteriów przystąpienia do konkursu, projekt zostanie przeprowadzony we współpracy z innymi Gminami. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech kierunkach: innowacyjne zajęcia dla uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie szkół w pomoce edukacyjne. Pan Marek Bliżycki zwrócił uwagę na nieścisłości w dokumencie dotyczącym diagnozy potrzeb rozwojowych Gimnazjum Publicznego w Lubatówce, stanowiącym załącznik do procedowanej uchwały:

 • nieprawidłowy tytuł tabeli nr 12 oraz podział przedmiotów na część przyrodniczą i część matematyczną,
 • wykluczające się informacje dot. liczby sal z dostępem do Internetu.

Stwierdzono, iż do naniesienia zmian w diagnozie, niezbędna jest konsultacja z Panem Adamem Dołęgowskim – Dyrektorem Szkoły, którego poproszono o przybycie na obrady.

Pan Łukasz Bień złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na przystąpieniu do omawianiu kolejnych punktów.

Pan Bogusław Dmytrak złożył wniosek przeciwny twierdząc, iż nie można dokonać zmiany porządku obrad po jego zatwierdzeniu.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie następujących autopoprawek w diagnozie potrzeb rozwojowych Gimnazjum Publicznego w Lubatówce:

 • zmiany w Tabeli 12: zmiana tytułu Wyniki sprawdzianu w poszczególnych latach na Egzamin zewnętrzny oraz dodanie zdania Wyniki egzaminu gimnazjalnego, część matematyczno-przyrodnicza, wykreślenie Część matematyczna i Część przyrodnicza w nazwach kolumn, oraz wpisanie Matematyka i Przedmioty przyrodnicze,
 • zmiany w Analizie SWOT szkoły: wykreślenie zapisu Brak dostępu do Internetu w każdej sali dydaktycznej,
 • zmiany w Przyczynach zdefiniowanych problemów: wykreślenie zapisu Nauka w klasach łączonych wpływa negatywnie na wyniki nauczania.

Pan Burmistrz dodał, że ww. autopoprawki wniósł na prośbę Pana Adama Dołęgowskiego – Dyrektora Szkoły. Przedstawione zmiany zostały wprowadzone w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

 

 • Zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Pan Przewodniczący przedstawił temat ww. projektu uchwały, który jest konsekwencją uchwały podjętej w punkcie wcześniejszym. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

 

 • Wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący przedstawił temat ww. uchwały zgodnie z którą na stanowisko przedstawiciela w Radzie Społecznej zaproponowano Pana Marka Bliżyckiego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Wyjaśnień udzieliła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy. Poinformowała o konieczności uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, ponieważ dotychczasowy członek – Pan Stanisław Zając złożył mandat radnego. Pan Marek Bliżycki wyraził zgodę na wybór swojej osoby do składu ww. organu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 9, wstrz. się 1.

 

 • Zmiany uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Pan Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Następnie głos zabrał przedsiębiorca z Lubatowej, który wnioskował o wprowadzenie procedowanych zmian. Stwierdził, że likwidacja jego punktu sprzedaży nie wpłynie na ograniczenie dostępu do alkoholu, ponieważ w jego sąsiedztwie znajdują się sklepy, w których jest on sprzedawany. Pan Marek Bliżycki poinformował o ustaleniach w przedmiotowej sprawie podjętych na Komisji OKZiKF. Zwrócił uwagę na negatywną opinię Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju. Dodał jednak, że po zapoznaniu się z sytuacją sklepu, który powstał przed założeniem świetlicy oraz innymi podobnymi przykładami zakończonymi pomyślnie, Komisja OKZiKF wydała opinię pozytywną.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 9, wstrz. się 1.

 

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Pan Janusz Turek – Skarbnik Gminy. Zaproponowano zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 207.683,20 zł. Środki te pochodzą z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 205.650,00 zł oraz kwoty 1.254,40 zł i 778,80 zł z tytułu wpłat darowizn od ubezpieczyciela. Po stronie wydatków kwoty te proponuje się przeznaczyć odpowiednio: 205.650 zł na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, 1254,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Iwoniczu-Zdroju oraz kwotę 778,80 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu – zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych. Procedowana uchwała stanowi również wyrażenie zgody na wydatkowanie środków obrotowych za rok 2015 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Pan Marcin Zając pytał skąd pochodzą środki finansowe wprowadzane po stronie wydatków w części oświatowej. Pan Skarbnik wyjaśnił, że kwota ta pochodzi z subwencji przyznanej przez Ministra w kwietniu br. Na prośbę Pana Przewodniczącego, Pan Skarbnik objaśnił operację finansową polegającą na zwiększeniu kosztów bieżących w ZGK. Pan Marcin Zając pytał o przeznaczenie środków znajdujących się w części oświatowej budżetu „Zakup usług pozostałych”. Pan Skarbnik powiedział, iż zgodnie z projektem uchwały, środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Dodał, że w chwili obecnej nie można szczegółowo przedstawić tych wydatków.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

 

Ad 5.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Marcin Zając prosił o przedstawienie harmonogramu prac budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że będzie on dostępny dopiero po przygotowaniu projektu. Pan Bogusław Dmytrak pytał o etap prac nad arkuszami organizacyjnymi szkół na nowy rok szkolny. W odpowiedzi, Pan Burmistrz poprosił o poczekanie na zakończenie analizy arkuszy. Pan Waldemar Niemczyk zwrócił się z apelem do Pana Burmistrza i Radnych o wyrażenie sprzeciwu w sprawie budowy biogazowni w Miejscu Piastowym. Opisał zagrożenia dla Gminy Iwonicz-Zdrój wynikające z tej inwestycji. Pan Burmistrz zadeklarował zwrócenie się do Pana Wójta z zapytaniem w przedmiotowej sprawie. Pan Marcin Zając podziękował Panu Burmistrzowi za przyznawane różnym organizacjom dofinansowania. Pytał czy jedna organizacja, której się to nie udało ze względów formalnych, mogłaby ponownie zwrócić się z prośbą o pomoc finansową. Pan Burmistrz poinformował, że nie mógł sfinalizować tej sprawy, ponieważ osoby, które ubiegały się o pomoc, były niepełnoletnie. Poprosił o spotkanie z osobami dorosłymi. Następnie Pan Zastępca przedstawił terminy dotyczące remontu dróg gminnych oraz innych inwestycji. Pan Marek Bliżycki poruszył kwestie związane z Panem Sołtysem z Lubatówki, który w chwili obecnej nie może pełnić swej funkcji z powodu problemów zdrowotnych.  Pan Burmistrz poinformował, że Urząd prowadzi wszelkie działania aby mieszkańcy Lubatówki jak najmniej odczuli nieobecność Pana Sołtysa. Powiedział, że mogą oni wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie wyborów. Nadmienił jednak, iż obecnie najlepszym rozwiązaniem byłoby poczekanie i wstrzymanie się z takimi decyzjami. Pan Piotr Knap podziękował Panu Burmistrzowi za podjęte w tej sprawie działania. Zwrócił się z pytaniem o etap prac związanych z salą gimnastyczną w Lubatówce. W odpowiedzi Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że umowa zostanie podpisana końcem maja, a na początku czerwca odbędzie się przystąpienie do prac projektowych. Pan Przewodniczący poruszył kwestię budowy wiaty przystankowej w Iwoniczu, w sprawie której Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu skierował do Burmistrza pismo. Pan Burmistrz powiedział, że ze względu na wystąpienie pewnego problemu w Urzędzie Gminy nie został poinformowany o tej sytuacji. Zadeklarował rozpatrzenie sprawy. Pan Michał Kielar pytał o termin wykonania ciągu pieszo-jezdnego koło Ośrodka Zdrowia oraz dojazdu do Amfiteatru. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że ciąg pieszo-jezdny zostanie wykonany prawdopodobnie w okresie wakacyjnym. Natomiast dojazd do Amfiteatru powinien być ukończony do końca czerwca lub połowy lipca. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił następujące pisma:

 • Pismo Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, w którym Pan Dyrektor przedstawił uwagi dotyczące ukwiecenia Gminy Iwonicz-Zdrój, twierdząc m.in., że Gmina nie przeznacza środków finansowych na zakup kwiatów. Wyjaśnień udzielił Pan Z-ca Burmistrza, który poinformował o rozmowie pracowników Urzędu z Panem Dyrektorem ZGK. Pan Skarbnik dodał, iż nie jest prawdą, że Gmina nie pokrywa kosztów zakupu kwiatów, ponieważ w budżecie zostały przeznaczone na te zadania odpowiednie środki wynikające z planu finansowego ZGK. Poinformował także, że Urząd Gminy zawsze dokonywał terminowych wpłat za usługi wykonywane przez ten zakład. Pan Bogusław Dmytrak pytał czy zakład wykonuje prace polegające na modernizacji wodociągów. Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że są one wykonywane przez odpowiednią ekipę wodociągową.
 • Pismo od Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie z prośbą o dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego.
 • Pismo z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Pismo z Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego. Wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz.
 • Zaproszenie od Zarządu Iwonickiego Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia na poświęcenie cmentarza cholerycznego w Iwoniczu.

Pan Bogusław Dmytrak odniósł się do ww. pisma Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie, opisując proceder dokonywany przez pracowników Szpitala, polegający na odwożeniu pacjentów do domu taksówką na ich własny koszt. Pan Jerzy Jakubczyk zwrócił się z prośbą o poprawę płyt na drodze Turkówka.

 

Ad 6. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 13.40.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Paweł Zając

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński