Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIV/2016 z 14 czerwca 2016r.

Protokół Nr XXIV/2016 z 14 czerwca 2016r.

Protokół Nr XXIV/2016 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 8.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Skarbnika Gminy – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych na sesji 10 radnych. Nieobecni radni to: Bień Łukasz, Stanisław Drozd, Grzegorz Nieradka  i Marcin Zając. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2016 r..
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krośnieńskiego,
 • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

 

Ad 2.

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2016 r..

            Radni zapoznali się z protokołem Nr XXIII z dnia 12 maja 2016 r. Pan Bogusław Dmytrak poprosił o uzupełnienie swojej wypowiedzi na stronie 2 protokołu dotyczącej celu inwestycji budowy linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz GPZ. W związku z powyższym wprowadzono następującą poprawkę: Pan Bogusław Dmytrak pytał, czy przedsięwzięcie nie umożliwi przyłączenia do linii elektroenergetycznej farmy wiatrowej w miejscowości Równe.

Zmiana została wprowadzona do protokołu w głosowaniu: głosujących 10, za 9, wstrz. się 1.

Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 10, za 9, wstrz. się 1.

 

Ad 3.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krośnieńskiego,

Przewodniczący przedstawił ww. temat uchwały. Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 438.713,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji jaką planuje realizować w roku 2016 na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie chodnika w m. Lubatówka, dwóch odcinków chodnika w m. Lubatowa. Pan Bogusław Dmytrak pytał czy projekt inwestycji został przyjęty. Zwrócił uwagę na to, że w wyjaśnieniach zostało pominięte wzmocnienie nawierzchni drogi, mimo iż przedsięwzięcie to widnieje w paragrafie 1. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Poinformował, iż Gmina zrezygnowała z wykonania 271 m nakładki asfaltowej w górnej części Lubatowej, która kosztowałaby dodatkowo 80 tys. zł. Dodał, że remonty dróg powiatowych są zadaniem własnym powiatu. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Kenar – Radny Rady Powiatu. Powiedział, że dofinansowanie otrzymało 14 projektów, a 6 pozostałych będzie realizowanych ze środków, które zostały po przeprowadzeniu przetargów. Natomiast inwestycja dot. Gminy Iwonicz-Zdrój oraz pozostałych gmin biorących udział w projekcie zakwalifikowała się na 21 miejscu i  zostanie przeprowadzona przez powiat przy udziale pomocy finansowej tych gmin. Łączny koszt przedsięwzięcia na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój jest równy 1.704.000,00 zł. Pan Józef Turek – Radny Rady Powiatu poinformował, że dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w czasie realizacji projektu, pokrywa powiat. Na prośbę Przewodniczącego, wyjaśnił, że w Lubatówce wykonane zostanie 369 m chodnika. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 10.

 

 • Zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.,

Przewodniczący przedstawił ww. projekt uchwały. Zaproponowano zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11.850 zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Natomiast po stronie wydatków zaproponowano zwiększenie planu o kwotę 11.850 zł oraz zmianę przeznaczenia kwoty 17.650,00 zł polegającą na zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniu budowa centrum edukacji ekologicznej przy SP w Iwoniczu. Kwotę 29.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną budową kompleksu basenów wraz z zapleczem w Iwoniczu-Zdroju. Pan Bogusław Dmytrak pytał, dlaczego środki finansowe na basen są przesuwane z zadania dotyczącego budowy centrum edukacji ekologicznej przy SP w Iwoniczu. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik. Poinformował, że zostały zmienione zasady przyznawania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, które maksymalnie wyniesie 15.360,00 zł i może być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z edukacją. Dodał, że planowana kwota dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej będzie wyższa od zakładanej, dlatego Burmistrz zaproponował takie rozwiązanie przesunięcia środków finansowych ujęte w uchwale. Pan Bogdan Ryznar pytał o terminy, kosztorys oraz źródła finansowania dotyczące budowy basenu. Zwrócił uwagę na koszty tego projektu, aby nie został jak inne odłożony na półkę. Pan Burmistrz poinformował, że wykonano wstępne rozpoznanie kosztów inwestycji, które wyniosą  ok. 770.000,00 zł. Nadmienił, że planowana jest budowa mniejszych basenów, które w późniejszym czasie nie będą stwarzały problemów w utrzymaniu. Przekazano radnym do wglądu wstępny projekt zagospodarowania tego terenu. Dodał, że podczas trwania swojej kadencji, nie były przygotowywane żadne projekty, które nie są realizowane. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności powinna zostać przygotowana uchwała intencyjna, zezwalająca na działania związane z przygotowaniem inwestycji. Podkreślił, że Gmina podejmuje kolejne poważne przedsięwzięcie nie mając wcześniejszego planu. Pan Burmistrz poinformował, że dokładne dane będą mogły zostać podane dopiero po przygotowaniu projektu. Ewentualna uchwała intencyjna mogłaby spowodować spowolnienie prac. Nadmienił, że baseny zostaną wykonane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Ukończenie inwestycji planowane jest na rok 2017. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą, aby takie przedsięwzięcia były rozpoczynane od wcześniejszych konsultacji z Radnymi. Podkreślił, że na budowę przedszkola w Lubatowej nie udało się złożyć wniosku o dofinansowanie. Zapytał, dlaczego proponowana inwestycja zagospodarowania tych terenów  nie została ujęta w budżecie podczas podziału środków pochodzących z nadwyżki budżetowej. Pan Bogdan Ryznar pytał w sprawie lokalizacji remizy strażackiej w Iwoniczu. Pan Burmistrz powiedział, że dokładną lokalizację remizy będzie mógł podać w czwartek, po omówieniu ze starostą krośnieńskim kwestii wycinki drzew i wysokiej opłaty za ich wycinkę. Dodał, że wszelkie kwestie związane z tym przedsięwzięciem są bardzo skomplikowane. Powiedział również, że podczas podziału nadwyżki z 2015 r. do uwzględnienia było wiele zadań, które zostały zaakceptowane przez Radę. Pan Waldemar Niemczyk pytał o koncepcję budowy remizy w Iwoniczu. Zasugerował budowę remizy oraz ośrodka zdrowia w jednym budynku. Pan Burmistrz powiedział, że właśnie taka koncepcja jest przygotowywana. Pan Burmistrz na pytanie Pana Bogdana Ryznar poinformował, że wszelkie dofinansowanie do inwestycji budowy basenu będzie skutkowało tym, że Gmina nie będzie mogła prowadzić na tym terenie żadnej działalności gospodarczej. Pan Skarbnik dodał, że podobna sytuacja miała miejsce w szkole, gdzie z dofinansowania została wykonana termomodernizacja. Gmina została zobowiązana do złożenia wyjaśnień na temat czy w szkołach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pan Burmistrz dodał, że baseny mogą stać się atrakcją turystyczną dla okolicznych mieszkańców i przyjezdnych turystów. Pan Waldemar Niemczyk zasugerował ujęcie w koncepcji inwestycji kwestii dotyczących ogrzewania wody przez zamontowanie solarów. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 10, za 9, wstrz. się 1.

 

Ad 4.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Bogusław Dmytrak zwrócił się z pytaniem w sprawie ogłoszonych przetargów na zadania wprowadzone do budżetu na poprzednich sesjach, zwracając szczególną uwagę na przedsięwzięcie dotyczące punktu lekarskiego w Iwoniczu. Pan Burmistrz poinformował, że przetargi zostały zrealizowane do 18 kwietnia. Odnośnie punktu lekarskiego w Iwoniczu, przedsięwzięcie zostało odłożone ze względu na inną koncepcję tego zadania. Omówił etapy prac związanych z remontem dróg w Iwoniczu. Na prośbę Pana Bogusława Dmytraka, Pan Burmistrz omówił sprawę przedsięwzięcia dotyczącego przedszkola w Iwoniczu oraz placu zabaw. Pan Bogdan Ryznar poprosił o przedstawienie koncepcji budowy windy w Iwoniczu. Pan Burmistrz poinformował, że ze względów ekonomicznych zasadnym byłoby odłożenie budowy windy i skupienie się na inwestycji dotyczącej nowej remizy i ośrodka zdrowia. Dodał, że brak windy nie dyskwalifikuje punktu lekarskiego ze względów prawnych. Powiedział również, że w razie ewentualnych problemów, możliwe będzie przeniesienie punktu lekarskiego do pomieszczeń znajdujących się w Izbie Radnej. Pan Jerzy Jakubczyk pytał, czy został już wyłoniony wykonawca remontu osuwiska w Lubatowej. Pan Burmistrz poinformował, że prace zostaną wykonane w bieżącym roku. Pan Bogdan Ryznar zwrócił się z pytaniem do Radnych Powiatu o plany związane z remontem drogi biegnącej od skrzyżowania w Iwoniczu do Iwonicza-Zdroju oraz drogi krajowej. Wyjaśnień udzielił Pan Stanisław Kenar. Poinformował, że do końca sierpnia zostanie przedłożony projekt budowy drogi Iwonicz – Iwonicz-Zdrój oraz Iwonicz – Rogi. Powiedział, że maksymalna kwota środków zewnętrznych jakie można uzyskać na ten cel jest równa 3 mln zł. Pan Burmistrz poprosił Radnych Powiatowych o zwrócenie uwagi na zasady finansowania zadań będących w zakresie obowiązków powiatu, które wykonywane są w zakresie budżetu powiatowego. Podkreślił, że istnieje konieczność szybkiego rozpoczęcia prac związanych z budową drogi i chodnika w Lubatówce i Lubatowej. W odpowiedzi, Pan Stanisław Kenar poinformował, że wszelkie ustalenia dotyczące tego projektu zapadały między Starostą a Burmistrzami. Powiedział, że Gminy  udzielają pomocy finansowej powiatowi, ponieważ jednostka ta posiada wiele dróg do utrzymania. Stwierdził, że powiat wykonywał wiele inwestycji na terenie Gminy tylko i wyłącznie ze swojego budżetu. Pan Burmistrz poruszył sprawę chodnika pomiędzy Iwoniczem a Miejscem Piastowym, którego budowa została zaplanowana w przyszłym roku. Poinformował, że jeżeli Gmina zainwestuje w rury na przepusty przy drodze nr 28 w Iwoniczu to zostaną wykonane jednolite wjazdy na posesje mieszkańców. Zwrócił uwagę na zły stan drogi powiatowej z Iwonicza do Iwonicza-Zdroju. Pan Marek Bliżycki pytał, czy podczas wykonywania ww. drogi będą kompleksowo wykonywane wjazdy do posesji. Pan Stanisław Kenar odniósł się do tego pytania i podkreślił, że w tej części drogi będzie problem, ponieważ wody spływają z dróg prywatnych i gminnych na drogę powiatową. Pan Józef Turek poinformował, że inwestycja budowy drogi i chodników zostanie rozpoczęta w lipcu. Poprosił o przyśpieszenie projektów z funduszu sołeckiego. Pan Przewodniczący poruszył kwestię skrzyżowania koło stadionu. Poinformował, że w projekcie ma być ujęta również przebudowa skrzyżowań. Poprosił o zwrócenie uwagi na tą sprawę. Pytał również, czy byłaby możliwość przedłużenia chodnika na ul. Zadwór w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Pan Waldemar Niemczyk dodatkowo zasugerował poszerzenie drogi. Wyjaśnień udzielił Pan Stanisław Kenar. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił pisma skierowane do Rady Miejskiej:

 • Pismo dotyczące przywrócenia przystanku obok Urzędu Gminy, który został zlikwidowany. Pan Burmistrz powiedział, że w tym miejscu nie ma przystanku. Poinformował, że w przyszłym roku zostanie wykonany punkt do zatrzymywania autobusów na terenie starych garaży.
 • Pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do stwierdzenie nieważności uchwały XXIII/153/2016 z 12 maja 2016 w sprawie zmiany Studium i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego – rej. GPZ.
 • Pismo dotyczące rezygnacji ze stanowiska redaktora naczelnego „Echa” Pana Kazimierza Szajna.

 

Ad 5. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 10.00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński